„Magia jesiennych liści – jesienne kompozycje”

Cele konkursu:
 Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności,
 Wzmacnianie wiary we własne możliwości,
 Rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych,
 Budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi,
 Umiejętność wykorzystywania darów jesieni w pracach plastycznych,
 Promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie.

Informacje ogólne:
1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Nr 189 „Na Wierzbnie” w Warszawie.
2. Konkurs rozpoczyna się 17.10.2017 r. i trwać będzie do 24.10.2017 r.
3. Temat prac konkursowych brzmi: „ Magia jesiennych liści – jesienne kompozycje”.
4. W konkursie mogą brać udział dzieci od 4 do 6 lat z wszystkich grup przedszkola.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4, techniką dowolną,
płaską.
2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko
pod kierunkiem nauczyciela.
3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
4. Każda grupa przedszkolna może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 5 prac.
5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu, głosujący rodzice,
dzieci oraz goście przedszkola poprzez wrzucanie numeru wybranej pracy do urny na głosy.

Prace w kategoriach grupowych z największą liczbą głosów zdobywają pierwsze
miejsce. Pozostałe prace zostaną nagrodzone wyróżnieniem.

6. Każda praca powinna być opatrzona danymi na odwrocie pracy: imię i nazwisko, wiek
autora pracy.
7. Prace należy składać do 24.10.2017 r. na ręce Pani Hanny Kępa lub Pani Dominiki
Kozdronkiewicz.
8. Koordynatorzy konkursu: Hanna Kępa, Dominika Kozdronkiewicz.

Wyniki konkursu i nagrody:
1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu, rodzice, dzieci oraz goście wyłonią
spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne,
materiał użyty do wykonania pracy.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej naszego przedszkola
https://przedszkole189.com/ oraz na tablicy ogłoszeń 30.10.2017r.
4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody. Dla pozostałych dzieci
biorących udział w konkursie przewidziano drobne upominki.

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci w Przedszkolu nr 189 „Na Wierzbnie”