Opracowanie Jolanta Milewska

Potrzeby towarzyszą człowiekowi  od chwili narodzin, aż do śmierci  i dlatego wielu naukowców badało problem potrzeb ludzkich od tych najbardziej podstawowych do nadrzędnych. J. Piaget mówi o ogromnej roli potrzeb biologicznych i psychicznych, które według niego są elementem zakłócającym równowagę organizmu i czynnikiem prowadzącym do rozwoju. Potrzeby są traktowane jako siły napędowe w przystosowaniu się człowieka do środowiska. Nie zaspakajanie potrzeb prowadzi do dezorganizacji w zachowaniu i może powodować  zaburzenia w rozwoju dziecka.
Według Słownika Języka Polskiego  potrzeba to stan, który zmusza nas do postąpienia w ten, a nie inny sposób i zaspokojenia jakiegoś braku, defektu lub niedoskonałości. Poprzez potrzeby zaspakajamy swoje pragnienia, chęci i zamierzenia. Według Z. Freuda potrzeby wynikają z popędów jednostki i metamorfoz, pod wpływem, których się zmieniają.
Dziecko w wieku przedszkolnym kieruje się swoimi potrzebami, które są skierowane w stronę rodziców i otoczenia, w którym dziecko przebywa. Przedszkolaki wychowywane w szczęśliwych, ciepłych i radosnych domach mają zaspokojone potrzeby, które są warunkiem prawidłowego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i umysłowego.
Twórca psychologii humanistycznej A. Maslow stworzył najbardziej znaną  hierarchiczną teorię potrzeb zwaną „piramidą  potrzeb”.
Podzielił on potrzeby na podstawowe i wyższego rzędu. U podstaw piramidy znajdują się potrzeby biologiczne określone jako podrzędne, a na szczycie jej znajdują się potrzeby nadrzędne czyli samorealizacja. Aby uzyskać zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu musimy zaspokoić potrzeby podstawowe, do których zaliczamy: tlen, wodę, jedzenie i odpoczynek. Jeśli te potrzeby fizjologiczne  nie są zaspokojone, dominują nad innymi i  decydują o zachowaniu dziecka w różnych sytuacjach.
Jedną z bardzo ważnych potrzeb jest poczucie bezpieczeństwa, które zapewnia dziecku opiekę, wsparcie ze strony najbliższych mu osób, daje spokój i pozwala wejść w grupę rówieśniczą, a  także budować więzi w późniejszych latach. Jest motorem pobudzającym do dalszego działania. Zdaniem A. Maslowa rozwój dziecka przebiega małymi krokami a każdy krok jest możliwy dzięki zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa ze strony najbliższych.
Poczucie bezpieczeństwa pozwala dziecku uczyć się nowych rzeczy.
Dziecko z poczuciem bezpieczeństwa nie boi się nowych sytuacji, a  nowy bodziec wywołuje odruch badawczy, któremu towarzyszy sprawne działanie. Taka sytuacja daje dziecku zadowolenie i satysfakcję, a dzięki temu rozwijają się inne potrzeby psychiczne jak twierdzi M. Kielar – Turska .
Okres przedszkola to czas , kiedy u dziecka kształtują się nawyki, wzory zachowania i rozwija osobowość przedszkolaka dlatego ogromne znaczenie ma zaspokojenie potrzeb związanych z emocjami.
Potrzeba przynależności i miłości zaspakaja potrzeby więzi, uczucia i bycia kochanym przez najbliższe dziecku osoby. Potrzeba ta pozwala przedszkolakowi być członkiem grupy i współpracować z nią. Dziecko z zaspokojoną potrzebą przynależności stara się za wszelką cenę przezwyciężyć osamotnienie i nawiązywać bliskie kontakty z innymi ludźmi. Niezaspokojenie tej potrzeby zaburza  u przedszkolaka obraz samego siebie i otaczającego go świata. Potrzeba kontaktu emocjonalnego  pozwala być członkiem grupy i współpracować z nią. Przedszkolak w obecności osób przeżywających stan emocjonalny potrafi wczuć się w emocje drugiego człowieka. Niezaspokojenie tej potrzeby powoduje opóźnienie w sferze mowy i funkcji poznawczych, a także dziecko nie potrafi współżyć i współpracować w grupie co owocuje problemami w dostosowaniu się przedszkolaka do wymagań szkoły. Odbija się też w późniejszym funkcjonowaniu w społeczeństwie.
Potrzeby poznawcze są kolejnymi w piramidzie potrzeb i są one  niezwykle silne w tym wieku,  ponieważ dziecko jest ciekawe świata,  a otaczające  go środowisko poznaje  wielozmysłowo. Nabywa wiedzy, doświadczeń  zaczyna rozumieć zjawiska go otaczające i w ten sposób zaspakaja swoje potrzeby nowości i zrozumienia. Znajomość zdarzeń z otoczenia pozwala na rozpoznawanie i rozumienie ich, a także na  pełny rozwój dziecka,
Potrzeba samooceny jest kolejną z potrzeb według Maslowa i zaspakaja potrzeby dominacji, uznania  dzięki, którym dziecko uzyskuje poczucie własnej wartości i zaufania do siebie
Niezwykle istotne są potrzeby estetyczne  dzięki, którym rozwijają się u dziecka potrzeba harmonii i piękna. Dzięki nim przedszkolak potrafi wyrażać swoje myśli i uczucia poprzez zastosowanie różnorodnych  technik plastycznych oraz umie przeżywać sztukę piękną: malarstwo,  rzeźbę czy architekturę, gdy się z nią zetknie.
Na samej górze hierarchii potrzeb znajduje się potrzeba samorealizacji, którą dziecko osiągnie w przyszłości, jeśli wcześniej zaspokoi potrzeby z  niższych  szczebli  piramidy.
Potrzeba posiadania celów i spełnienia swoich możliwości są siłą napędową przy wykonywaniu pracy i motywują do dalszego osiągania sukcesów  w życiu dorosłym.
Każdy człowiek mały czy duży ma swoje potrzeby i chce być kochany, doceniany, a także  rozwijać się, by poznawać otaczającą go  rzeczywistość. Wszystkie potrzeby się ze sobą wiążą i zaspokojenie jednej z nich wymaga zaspokojenia kolejnej. Dom rodzinny i  rodzina są miejscem, w którym dziecko się rozwija. To jakim będzie człowiekiem w przyszłości w dużej mierze zależy od rodziców, warunków środowiskowych i zaspokojenia hierarchii potrzeb dziecka.

Bibliografia:
Wadsworth B.,Teoria Piageta .Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka , Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne , Warszawa 1998
Szymczak M., Słownik języka polskiego T.2: L-P , Państwowe Wydawnictwo Naukowe , Warszawa 1981
Strelau J.,Podręcznik akademicki. Tom II , Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne , Gdańsk 2000
Kielar -Turska M., Inicjująca i integrująca rola przedszkola w procesie wychowania dziecka , Wychowanie w przedszkolu , 1984 nr 11-12

Podstawowe potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym