TERMINARZ REALIZACJI PROJEKTÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 • „WARSZAWSKIE ŚWIĘTO DRZEWA – MILION DRZEW DLA WARSZAWY”  – projekt realizowany w październiku 2020
 • „JA I MOJA GRUPA” – projekt realizowany raz w tygodniu / piątek/ w październiku i listopadzie 2020
 • „ANGIELSKI KOT EDUKACYJNY” – projekt realizowany w marcu 2021
 • „WODA” – projekt realizowany w kwietniu 2021
 • „KODOWANIE” – projekt realizowany przez cały rok szkolny 2020/2021
 • „DRZEWA” – projekt realizowany przez cały rok szkolny 2020/2021

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2020/21

 • CZERWIEC
 • Rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: szczęście, rozwaga oraz środowiska społecznego i przyrodniczego, np. związane z zawodem pszczelarza, gatunkami i życiem pszczół (pszczoła miodna, pszczoła murarka), z ekosystemem łąki, stawu, gór; nazwy polskich jezior, gór; kształtowanie umiejętności budowania logicznych i poprawnych wypowiedzi oraz argumentowania swojego zdania
 • Doskonalenie percepcji słuchowej przez dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno – obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy, piosenek i słownictwa w j. angielskim
 • Stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem; posługiwanie się alfabetem; układanie wyrazów, zdań z rozsypanek
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 0 i liczby 10 i układanie jej z cyfr; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy; wykorzystanie umiejętności mierzenia do tworzenia gier
 • Rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym przez obserwacje fauny i flory w różnorodnych ekosystemach – łąka, staw, jezioro; kształtowanie postawy troski o środowisko przyrodnicze przez organizowanie opieki nad owadami w ogrodzie – budowanie poidełek dla owadów; uświadamianie znaczenia owadów dla środowiska przyrodniczego
 • Rozwijanie umiejętności muzycznych, wokalnych i tanecznych przez naukę nowych piosenek „Dziecięce marzenia”, „Zawołało lato” i tańca „Stonoga
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci przez dawanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych; uwrażliwianie na elementy muzyki – rytm, tempo, nastrój
 • Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, wycinania, lepienia, prób pisania po śladzie w liniaturze i w kratce
 • Kształtowanie postawy otwartości, zadowolenia w relacjach z ludźmi; budzenie zaciekawienia tematem szkoły; podnoszenie poczucia własnej wartości przez dawanie możliwości pokazania swoich walorów, umiejętności i mocnych stron podczas wymyślania, tworzenia i doświadczania w pracach z całą grupą
 • Stwarzanie okazji do rozmowy o swoich emocjach i uświadomienia, że każdy je przeżywa; rozwijanie umiejętności logicznego i zrozumiałego wypowiadania się na temat swoich odczuć
 • Stwarzanie możliwości do podejmowania współpracy podczas działań twórczych
 • Kształtowanie umiejętności oceny działania; wdrażanie do bezpiecznego zachowania; uświadamianie konieczności refleksji nad swoim zachowaniem.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •