Zadania wychowawczo-dydaktyczne dla grupy III „Krasnale” na miesiąc styczeń 2020r

1. Witamy Nowy Rok

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy

 • rozwijanie ekspresji twórczej przy użyciu materiałów wtórnych

 • zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną

 • utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych

 • doskonalenie umiejętności muzycznych

 • poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy miesięcy i dni tygodnia

 • zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniem

 • utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia

 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci

 • wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem

 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu

 • wprowadzenie litery U, u

 • rozwijanie percepcji wzrokowej

  2. Co można robić zimą?

 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat obszarów polarnych

 • doskonalenie kompetencji matematycznych – lateralizacja, kodowanie

 • rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie

 • doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń

 • doskonalenie umiejętności stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków

 • doskonalenie umiejętności przewidywania

 • rozwijanie motoryki dużej

 • doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw

 • wprowadzenie liczby 8

 • kształtowanie zdolności plastycznych

  3. Święto Babci i Dziadka

 • doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat

 • wzbudzanie szacunku do osób starszych

 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych

 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych

 • rozwijanie umiejętności matematycznych – przeliczanie, dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie

 • doskonalenie sprawności manualnej

 • wprowadzenie litery S, s

 • doskonalenie umiejętności składania życzeń

 • kształtowanie wrażliwości na potrzeby osób starszych

 • kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zachowań

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i formułowania zagadek ruchowych

 • wprowadzenie liczby 9

 • kształtowanie logicznego myślenia podczas prostych doświadczeń

  4. Zimowe mistrzostwa sportowe

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zimowych dyscyplin sportowych

 • doskonalenie umiejętności porównywania obiektów, wskazywania podobieństw i różnic

 • doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą

 • poszerzanie wiedzy dzieci o sylwetki wybitnych sportowców biorących udział w zimowych mistrzostwach sportowych

 • kształtowanie umiejętności przegrywania, cieszenia się z wygranej innych

Zadania do codziennej realizacji:

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie

 • ćwiczenia ruchowe poranne

 • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych

 • słuchanie tekstów czytanych przez N.

 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych

Współpraca z Rodzicami

pomoc w organizacji Dnia Babci i Dziadka

pomoc podczas wyjścia do Muzeum

 

Nauka języka angielskiego:

 

 1. Temat: Wild and farm animals

Piosenki : Walking in the forest, angielskie słówka w obrazkach, Old Macdonald had a farm

Słownictwo: rabbit, squirrel, wolf, fox, wild boar, owl, skunk, roe, duck, dog, pig, horse, sheep, cow,

 

 1. Temat: Cats

Piosenki: Family cats, Yes, I can,

Słownictwo: sleep, swim, run, eat, drink, mother, father, grandma, grandpa, sister, brother, baby, colors,

 1. Temat: Months of the year

Piosenki: Calendar song, If you happy, Months of the year

Słownictwo: nazwy miesięcy, a smiling face, angry face, sad face, sleepy face or  unhappy face, scared face

 1. Temat: Winter sport

              Piosenki: In the snow, Winter Hokey Pokey

              Słownictwo: water, umbrella, raincoat, ice-skating, sleighing, skis, skates, sled, making a snowman, snow

 

   Songs – piosenki- zabawy ruchowe utrwalające poznane zwroty w języku angielskim: „We all fall down”, „Make a circle”, „One little finger”, „One two three  hop, hop, hop”, „I see something blue..”5 little snowmen standing in a Row.

„Colors of the cats” –utrwalanie nazw kolorów kotów połączone z zabawą Which cats missed?- zabawa na spostrzegawczość utrwalająca kolory