Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne /wrzesień/

 • wprowadzenie pojęć dobre maniery i odwaga;

 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;

 • ustalenie podstawowych zasad zachowania w grupie;

 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;

 • nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu;

 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;

 • uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola/szkoły i szacunku do wykonywanej przez nie pracy;

 • poznanie zawodów w otoczeniu dziecka (pracownicy przedszkola/szkoły);

 • poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa (policjant, ratownik, strażak);

 • rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie;

 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;

 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała: prawa, lewa, w prawo, w lewo, nad, pod, przed, za, między;

 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;

 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;

 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie, dłuższego wypowiadania się na temat ilustracji;

 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);

 • rozwijanie percepcji słuchowej przez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, u, i, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;

 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w języku angielskim;

 • rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę piosenek Planeta dzieci, Zawody, Ola, Agnieszka, wiersza Felek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;

 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej przez wprowadzenie kroku podstawowego i układu tanecznego do polki na podstawie tańca Doudlebska polka;

 • wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu/szkole i na ulicy – utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, zasad bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem;

 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;

 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji;Nauka języka angielskiego:

  Nauka języka angielskiego:

  1.Temat: Happy songs

  Piosenki: Follow me, The Hokey Pokey Shake, One little finger, Pinnochio

  Słownictwo: around, clap your hands, finger, left arm, right arm, left leg, right leg, turn around, one foot in, two feet in, out, stand up, sit down, sing a song, be quite, one hand, two hands

  2. Temat: We count

  Piosenki: How many fingers? , Count and Move, Counting Bananas, One Potato Two Potatoes, 5 Little monkeys

  Słownictwo: one, two, free, f

  our, five, six, seven, eight, nine ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fivteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty

  3. Temat: Forest Animals

  Piosenki: Angielskie słówka w obrazkach, Bear, Walking In The Forest, Forest Dance, Forest Animals Video for Children, Forest Animals Video for Kids

  Słownictwo: fox, wolf, Bear, Boar, Roe, hedgehog, squirell, deer, snail, owl, rabbit,

  4. Temat: Weather

  Piosenki: Season song, Weather song for kids, What’s The Weather Like Today, Kids vocabulary; Four Seasons

  Słownictwo: Summer, Spring, Autumn, Winter, cloudy, Sun, Rain, Snow, Wind, it’s a windy, it’s a cloudy, it’s a snowy, it’s a sunny