Zadania wychowawczo-dydaktyczne na czerwiec 2020 r. dla grupy III „Krasnale”

 1. Dzień Dziecka
 • Uwrażliwienie na innych;
 • Doskonalenie umiejętności szukania różnic i podobieństw;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na różne tematy;
 • Uświadamianie dzieciom różnorodności kulturowej na świecie, zaznajomienie dzieci ze sposobami obchodzenia Dnia Dziecka w innych krajach;
 • Doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie;
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości;
 • Doskonalenie umiejętności czytania dat;
 • Poszerzenie słownika dzieci o pojęcia: prawa i obowiązki, zaznajomienie dzieci ich prawami;
 • Przybliżenie dzieciom zasad życia w społeczności, zapoznanie z zasadami dobrego wychowania, jako gość i gospodarz.
 • Pobudzanie do wszelkiego rodzaju działań artystycznych;
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej oraz umiejętności śpiewania w grupie;
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 1. Zwierzęta duże i małe
 • Rozwijanie umiejętności słuchania i wydawania poleceń.
 • Poszerzanie wiedzy o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce.
 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w zoo;
 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących na świecie oraz miejsc ich występowania;
 • Doskonalenie czytania globalnego;
 • Rozbudowywanie słownika;
 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat polskich parków narodowych i ich mieszkańców, na temat zwierząt aktywnych w dzień i w nocy;
 • Zapoznanie dzieci z zasadami zachowania bezpieczeństwa w lesie w stosunku do zwierząt: nie podchodź, nie dotykaj, nie uciekaj;
 • Doskonalenie umiejętności czytania symboli;
 • Poszerzanie wiedzy na temat łańcucha pokarmowego i jego ogniw;
 • Zapoznanie dzieci z podstawowymi cechami klasyfikacji zwierząt: ssaki, ptaki, gady, płazy, owady.
 • Rozszerzenie wiedzy o wilkach, nietoperzach i innych zwierzętach;
 • Rozwijanie umiejętności wskazywania cech różniących zwierzęta (większy – mniejszy) oraz cech wspólnych (wygląd, środowisko życia, pożywienie).
 • Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta.
 • Kształtowanie zdolności plastycznych, rozwijanie umiejętności technicznych.
 • Kształtowanie umiejętności reagowania na polecenia w trakcie zabaw ruchowych.
 1. Lato
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat.
 • Kształtowanie świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku, pory dnia.
 • Utrwalenie kolejności miesięcy oraz pór roku;
 • Poszerzanie informacji na temat zjawisk atmosferycznych: burza, deszcz – tęcza;
 • Rozwijanie wiedzy dzieci na temat pochodzenia, natury i skutków zjawisk pogodowych.
 • Uświadamianie dzieciom sposobów bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach pogodowych.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikacji;
 • Poszerzanie słownika biernego i czynnego o nazwy owadów występujących na łące, o nazwy letnich kwiatów – doskonalenie umiejętności rozróżniania ich na zdjęciach;
 • Poszerzanie słownika dzieci o przymiotniki związane z określaniem smaków np.: lodów;
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczb, umiejętności porównywania obiektów, ich wysokości, szerokości i długości;
 • Zapoznanie dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich roli.
 • Wdrażanie dzieci do ostrożności w kontaktach z roślinami, poszerzanie wiedzy na temat zwierząt i roślin górskich
 • Doskonalenie ekspresji twórczej;
 • Utrwalanie wiedzy dzieci na temat barw i ich łączenia, rozwijanie wiedzy o barwach i kontrastach.
 • Doskonalenie słuchu fonemowego;
 • Wdrażanie dzieci do systematycznej pracy.
 1. Wakacje
 • Zachęcanie dziecka do świadomej obserwacji otaczającego je świata;
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej oraz umiejętności globalnego czytania;
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych i wyobraźni – doskonalenie kreatywnego myślenia;
 • Utrwalenie wiedzy dzieci dotyczącej cech barw: ciepłe i zimne kolory;
 • Zapoznanie dzieci z pracą artystów: malarzem, rzeźbiarzem, poetą, muzykiem;
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności przez układanie pejzaży górskich z figur geometrycznych;
 • Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez zabawę w echo;
 • Porządkowanie wiedzy dzieci na temat rzek, jezior, mórz;
 • Doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie;
 • Poszerzanie informacji na temat bezpiecznego sposobu spędzania wakacji;
 • Doskonalenie umiejętności czytania piktogramów;
 • Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa – postępowanie w przypadku zgubienia się;
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności bezpiecznego posługiwania się danymi identyfikacyjnymi: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres;
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawanie zapisu imion: własnego i innych;
 • Rozwijanie umiejętności śpiewania solo i w grupie;
 • Zapoznanie dzieci z funkcją pocztówek i zachęcenie do wysyłania kartek z wakacji do przedszkola.

 

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
 • Zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
 • Zabawy z rymowankami do masażu – doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.
 • Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Słuchanie tekstów czytanych przez N.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
 • Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne itp.

Nauka języka angielskiego:

 

 1. Temat: Vegetables

 

Piosenki : Vegetables song, Down By The Bay #2, Vegetable Song for children, Learn Vegetables for Kids #2 | What is it?

Słownictwo: fish, dog,  bee, washing a dish, snail, watermelon, carrot, broccoli, cabbage, potato, spinach, celery, Garlic, onion, leek, mushroom, cucumber, green papers, corn, beans, asparagus, potato, eggplants

 

 1. Temat: Count and action songs

 

Piosenki:  Hide And Seek, The Bananas song, Open Shut Them #2 | Kids Songs | Super Simple Songs, Follow me,  We all fall down, Down By The Bay, How many fingers?

Słownictwo: one, two, free, four, five, six, seven, eight, nine ten, good morning, good, night, open, shut them,

 

 1. Temat: Emotions

 

Piosenki:  Emotions Song for Kids | Emotions Hokey Pokey , f You’re Happy and You Know It

Słownictwo: turn around, angry, smile, happy, surprised, scared, sad, tired,

 

 1. Temat: Summer holiday

              

              Piosenki:, Summer Song for Kids | The Singing Walrus, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, Pinnochio, 

              Słownictwo: swim, hike, bike, play, camp, dance, surf, read, right side, left side, right or left leg, right and left  hand