Zadania wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc marzec 2020r dla grupy III „Krasnale”

 

I Projekt edukacyjny „Nasze emocje”

 1. Projekt składa się z 13 zajęć prowadzonych raz w tygodniu – w poniedziałki.
 2. Tematyka kolejnych zajęć:

1/ Wstęp do projektu – „Nasze emocje” – przypominamy sobie zasady. (odbyło się 24.02)

2/ Radość.

3/ Smutek.

4/ Złość i gniew.

5/ Strach.

6/ Zaskoczenie.

7/ Obrzydzenie.

8/ Płacz i śmiech.

9/ Jaki/jaka jestem?

10/ Uczymy się panować nad emocjami.

11/ Bawimy się zgodnie.

12/ Zasady znamy i je przestrzegamy.

13/ Każdy supeł da się rozwiązać – uczymy się rozwiązywania problemów.

Cele edukacyjne:

– ukierunkowanie rozwoju emocjonalnego dzieci;

– rozwój inteligencji emocjonalnej;

– kształtowanie osobowości dziecka;

– zaspokojenie poczucia bezpieczeństwa;

Cele szczegółowe:

– rozpoznawanie i nazywanie różnorodnych stanów emocjonalnych u siebie i innej osoby;

– rozwijanie wrażliwości emocjonalnej oraz empatii;

– rozwijanie czynnego i biernego słownictwa określającego/dotyczącego różnorodnych stanów emocjonalnych;

– rozwijanie umiejętności nawiązywania prawidłowych interakcji z innymi dziećmi w grupie;

– kształtowanie postaw prospołecznych;

– budowanie poczucia własnej wartości i silnej osobowości;

– wyrabianie odporności emocjonalnej na sytuacje trudne;

– wyeliminowanie zachowań niepożądanych i nieakceptowanych społecznie;

II W marcu jak w garncu

 • rozwijanie mowy i myślenia;
 • doskonalenie motoryki małej podczas prac plastycznych;
 • wprowadzenie litery W, w;
 • doskonalenie umiejętności formułowania i weryfikowania hipotez;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia;
 • doskonalenie umiejętności porównywania;
 • kształtowanie słuchu oraz pamięci muzycznej i ruchowej;
 • rozwijanie wyobraźni poprzez słuchanie tekstów literackich;
 • poszerzanie zainteresowań czytelniczych;
 • rozbudzanie poczucia przynależności do regionu pochodzenia;
 • rozwijanie umiejętności korzystania z mapy;
 • doskonalenie umiejętności określanie położenia w przestrzeni;

III Porządki w ogrodzie

 • rozpoznawanie oznak wiosny;
 • doskonalenie umiejętności uważnej obserwacji;
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat;
 • utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych;
 • wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wybranych nazw wiosennych kwiatów.
 • zapoznanie dzieci z etapami sadzenia roślin; rozwijanie postawy proekologicznej.
 • poszerzanie słownika o nazwy narzędzi ogrodniczych;
 • uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody.

 IV Witaj wiosno

 • zapoznanie z warzywami cebulowymi;
 • poznanie właściwości leczniczych warzyw cebulowych;
 • poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin;
 • doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków;
 • poszerzanie słownika czynnego;
 • eksperymentowanie z farbami;
 • doskonalenie słuchu fonemowego;
 • poznanie wartości odżywczych warzyw oraz sposobów ich przygotowania;
 • wprowadzenie litery G, g;
 • zapoznanie z cyklem życia motyla;
 • rozwijanie ekspresji twórczej;
 • poznanie budowy ciała i środowiska życia ślimaka;

uwrażliwianie na zmiany w przyrodzie.

V Zwierzęta na wiejskim podwórku

 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej dotyczącej życia zwierząt hodowlanych na wsi;
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.
 • rozwijanie aparatu mowy dzieci poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.
 • rozwijanie procesów spostrzegania, poprzez dostrzegania podobieństw i różnic. wyrabianie nawyku częstego i dokładnego mycia rąk przed przygotowywaniem i zjadaniem posiłków.
 • budowanie wiedzy dzieci na temat produktów spożywczych pochodzących od różnych zwierząt gospodarskich.

 

Zadania do codziennej realizacji:

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, zgodnej i kulturalnej zabawy
 • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych
 • słuchanie tekstów czytanych przez Nauczycielkę lub Rodzica
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych oraz obserwacji przyrodniczych.

Nauka języka angielskiego: Marzec

 

 1. Temat: Activity

 

Piosenki : „Walking walking”, „We all fall down”, The Pinnochio”, My body”, Action song

Słownictwo: fly, walk, swim, run, sleep , left, right, nose, eyes, shoulders, legs, head, hands, neck, elbow, face, hair, ears

 

 1. Temat: Wild animals

 

Piosenki:  Walking in the jungle, 10 bananas, Yes I can , 5 little monkeys, My Teddy Bear

Słownictwo: elephant, tiger, lion, hippo, monkey, giraffe, tucan, frog, on, under, over,  behind, on, in, between

 

 1. Temat: Spring – one of the season

 

Piosenki:  Season of the year , Days of the week song, Spring song for children

Słownictwo: Spring, Summer, Winter Fall/Autumn , Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, flower, the Sun, orange door, blue sky, red flowers, green trees

 

 1. Temat: Faces – types of emotion

              

   Piosenki: If you happy, This is me, Bingo dog song, Can you make a happy face, You have got eyes

 Słownictwo: sleepy, face, happy face, sad face, unhappy hace, scared  face, ungry face, funny face

 

Zwroty: fall down, walking, swimming, running, sleeping, stand up, sit down, close the door, open your eyes, calls, to the doctor, please show me a shape, on the table, under the table, behind the table, over the table, touch the floor, touch the sky