Zadania wychowawczo – dydaktyczne dla grupy III – „Krasnale” na wrzesień 2019r.

  1. W przedszkolu

– doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,

– wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej,

– poszerzanie słownika,

– doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw,

– rozwijanie umiejętności tworzenia i odczytywania piktogramów,

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,

– doskonalenie umiejętności argumentowania,

– wdrażanie się do formułowania i przestrzegania zasad grupowych,

– doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,

– doskonalenie umiejętności posługiwania się swoim imieniem i nazwiskiem oraz rozpoznawania ich w grupie innych imion i nazwisk z grupy,

– rozwijanie umiejętności opowiadania o własnych zainteresowaniach, upodobaniach,

– doskonalenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej,

– doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej,

– rozwijanie umiejętności opowiadania o ulubionych grach i zabawach,

  1. Wakacyjne wspomnienia

– doskonalenie orientacji w roku kalendarzowym,

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat lata i związanych z nimi konsekwencji w przyrodzie,

– utrwalanie bezpiecznych zachowań (jak chronić się przed pogodą w różnych porach roku),

– pogłębianie wiedzy dzieci na temat atrybutów lata, a także aktywności i rzeczy związanych z tą porą roku,

– doskonalenie umiejętności rozmowy o wspomnieniach z wakacji,

– rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia,

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat pamiątek przywiezionych z wakacji,

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat miejsc spędzania wakacji (miasto, wieś, góry, morze, jeziora),

– utrwalenie sformułowań: daleko / blisko / dalej / bliżej z wykorzystaniem mapy,

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat podróży zagranicznych podczas wakacji,

– poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krajami, miastami Europy i świata,

– rozwijanie umiejętności matematycznych przez nazywanie kierunków na kartce papieru,

– doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i nawigowania po niej – zwrócenie uwagi dzieci na wielkość i położenie Polski jako części Europy i świata,

– poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane ze środkami transportu,

– grupowanie pojazdów ze względu na określoną cechę (przeznaczenie, sposób poruszania się),

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zalet i korzyści płynących z wykorzystania różnych środków transportu,

  1. Jesteśmy bezpieczni

– doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi dotyczącej miejsca swojego zamieszkania i adresu,

– doskonalenie umiejętności zadawania pytań zamkniętych,

– doskonalenie umiejętności odczytywania symboli,

– utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię,

– doskonalenie sprawności manualnej,

– doskonalenie umiejętności tworzenia i odczytywania regulaminów,

– przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się na placu zabaw,

– doskonalenie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z urządzeniami (nie tylko elektrycznymi),

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad kontaktu z nieznajomymi – potrafię mówić: nie!,

doskonalenie umiejętności odgrywania scenek sytuacyjnych,

– wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

– zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu,

– rozwijanie logicznego myślenia,

  1. Dbam o siebie i środowisko

– doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczania części ciała człowieka na schemacie oraz opisywania ich funkcji,

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat lekarzy różnych specjalności i funkcji przez nich pełnionych,

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zmysłów człowieka i ich funkcji,

– rozwijanie umiejętności odgadywania przedmiotów za pomocą zmysłów,

– wprowadzenie litery O, o na podstawie wyrazu „oko”,

– budowanie świadomości dzieci na temat higieny,

– pogłębianie wiedzy na temat słuchu: zagrożeń, niepełnosprawności oraz higieny,

– poszerzenie wiedzy na temat zmysłu dotyku, smaku i węchu,

– doświadczanie polisensoryczne,

– doskonalenie sprawności ruchowej’

– wprowadzenie liczby 1,

– utrwalenie wiadomości na temat zmysłów człowieka,

– budowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowisk.