REGULAMIN UCZĘSZCZANIA DZIECKA NA TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ

  1. Zajęcia logopedyczne są poprzedzone badaniami przesiewowymi (odbywają się one we wrześniu i/lub październiku).
  2. Rozpoczęcie terapii logopedycznej poprzedzone jest spotkaniem z rodzicami/opiekunami dziecka, w celu omówienia zakresu i formy współpracy. Rodzice zobowiązani są do nawiązania kontaktu z logopedą.
  3. Czas trwania zajęć logopedycznych jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka i trwa około 15-20 minut raz w tygodniu.
  4. Każde dziecko posiada indywidualny zeszyt ćwiczeń z materiałami i zaleceniami do pracy w domu.
  5. Rodzice są zobowiązani do regularnego i konsekwentnego stosowania się do zaleceń logopedy oraz do systematycznego utrwalania ćwiczeń w domu.
  6. Częste, nieusprawiedliwione nieobecności oraz niestosowanie się do zaleceń logopedy powoduje małą skuteczność i brak efektywności udzielanej pomocy logopedycznej.
  7. W trakcie roku szkolnego odbywają się konsultacje z logopedą, których termin wywieszany będzie na tablicy ogłoszeń.
  8. W razie potrzeby logopeda kieruje dzieci na dodatkowe konsultacje ze specjalistami.
Regulamin