ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

  • WRZESIEŃ

-zapoznanie dzieci z N.;
-poznawanie rozkładu sali i pomieszczeń przedszkolnych;
-stwarzanie przyjaznej atmosfery w nowej sytuacji dla dziecka;
-rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach sali;
-stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
-zachęcanie do zwracania się do siebie po imieniu;
-poznanie wyposażenia łazienki;
-umiejętność dobierania elementów zbioru ze względu na ich przeznaczenie;
-kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie;
-poznanie określeń na górze, na dole i rozwijanie orientacji na kartce;
-wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych proszę, dziękuję;
-tworzenie sytuacji sprzyjających zgodnemu współdziałaniu podczas zajęć ruchowych;
-posługiwanie się nazwami podstawowych kolorów;
-uczenie się wykonywania czynności porządkowych;
-tworzenie sytuacji prowadzących do rozwoju samodzielności;
-rozumienie i utrwalenie znaczenia pojęcia uprzejmość i kreowanie sytuacji do poznania wartości społecznych;
-kształtowanie umiejętności uprzejmego zachowania się w każdej sytuacji;
-stwarzanie sytuacji zwiększających poczucie własnej wartości;
-rozumienie pojęcia para i umiejętność jego odzwierciedlania w różnych kontekstach zabawowych;
-stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
-rozumienie i wykonywanie poleceń słownych;
-rozumienie potrzeby używania słów proszę, dziękuję, przepraszam;
-doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie;
-budowanie poczucia przynależności grupowej;
-rozumienie potrzeby obecności osoby dorosłej w życiu dziecka;
-kształcenie słuchu muzycznego;
-wspomaganie dziecka w nabywaniu umiejętności wyrażania potrzeb;
-poznanie zawodów ludzi pracujących w przedszkolu;
-rozwijanie plastycznej inwencji twórczej;
-nabywanie szacunku do pracy innych ludzi;
-poznanie zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze;
-zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw;
-poznanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię;
-zachęcanie do wspólnej zabawy;
-zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie;
-zwracanie uwagi na przestrzeganie ustalonych zasad grupowych;
-poznanie instrumentu (grzechotki) oraz jego dźwięku;
-nabywanie doświadczeń wyrażania opowieści ruchem;
-zdobywanie wiedzy na temat nazewnictwa odzieży;
-kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną odzież;
-tworzenie sytuacji sprzyjających aktywności fizycznej;
-nabywanie wiedzy na temat niebezpieczeństw grożących w domu;
-kształtowanie umiejętności układania historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń;
-rozwijanie zainteresowania literaturą dla dzieci;
-poznanie pracy policjanta, utrwalanie numeru alarmowego;
-poznanie podstawowych kolorów w języku angielskim – piosenka Colors song; Color baloons
-uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia;
-nauka wiersza: „Motylek” – A. Przemyska
-nauka piosenki: Motylek B. Forma