Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne /wrzesień/

Tydzień I; temat kompleksowy: W przedszkolu

 1. dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół; kształtowanie postawy przyjacielskiej; budowanie przyjaznej atmosfery, integracja grupy

 2. tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej; motywowanie do samodzielnych doświadczeń

 3. tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych; kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy; motywowanie do samodzielnego manipulowania przedmiotami

 4. odkrywanie własnych możliwości twórczych; kształtowanie słuchu muzycznego, wyrabianie pamięci, rozwijanie umiejętności wokalnych, rozwijanie sprawności fizycznej; wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie

 5. poznanie roli znaczków indywidualnych w przedszkolu; rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej; wdrażanie do starannego wykonywania wszystkich czynności

Tydzień II; temat kompleksowy: Nasze przedszkole

 1. poznanie wartości przyjaźni; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przyjaźni i przyjaciół; wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery w grupie; zachęcanie do dzielenia się przyniesionymi z domu zabawkami

 2. stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci; rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej; wdrażanie do zgodnego działania w czasie pobytu w przedszkolu

 3. poznanie roli pracowników przedszkola; rozwijanie kompetencji matematycznych: doskonalenie umiejętności klasyfikowania i logicznego myślenia; wdrażanie do szanowania wszystkich ludzi niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu

 4. poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego; rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej, kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie sprawności fizycznej; wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie

 5. dostrzeganie wkładu wszystkich członków grupy w jej dobre codzienne funkcjonowanie; rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej; rozwijanie zdolności teatralnych; integracja grupy, wzmacnianie poczucia własnej wartości

Tydzień III; temat kompleksowy: Jestem bezpieczny

 1. poznanie znaczenia odwagi i dzielności jako ważnych wartości; kształtowanie pojęcia odwaga, rozwijanie komunikatywnej funkcji języka; wzmocnienie poczucia własnej wartości

 2. poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak); rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej u dzieci; wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywanych zadań

 3. poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych; rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i podawania ich nazw; wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy i poruszania się podczas spacerów

 4. poznanie roli tempa w utworze muzycznym; rozwijanie wrażliwości i ekspresji muzycznej; kształtowanie sprawności manualnej i motoryki dużej, rozwijanie sprawności fizycznej; uwrażliwienie na bogactwo i piękno świata muzyki

 5. wzbogacanie wiedzy na temat sygnalizatora świetlnego; poznanie sposobu barwienia wody za pomocą bibuły; rozwijanie wyobraźni; motywowanie do samodzielnego wykonania pracy plastycznej od początku do końca

Tydzień IV; temat kompleksowy: Pomocna dłoń.

 1. poszerzanie wiedzy dzieci na temat wartości, jaką jest odwaga; rozwijanie umiejętności komunikacyjnych; doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem; nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach

 2. poznanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań na ulicy, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywanych zadań

 3. utrwalenie wyglądu i roli numeru alarmowego 112; poznanie wyglądu cyfr 1 i 2; rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek słownych; wdrażanie do przestrzegania zawartych wcześniej umów

 4. poznanie różnych dźwięków związanych z ulicą i pojazdami; utrwalenie wiedzy o ruchu drogowym; rozwijanie wrażliwości słuchowej i sprawności fizycznej; wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas zabaw

 5. utrwalenie wiadomości na temat pracy strażaka; rozwijanie wyobraźni; poszerzanie doświadczeń plastycznych; zachęcanie do wykonywania zadań plastycznych i do współpracy podczas zabaw

Nauka języka angielskiego:

 1. Zabawy przy piosenkach poznanych w ubiegłym roku: ‚Wash your hands’, ‚One little finger’, Follow me’, ‚Hello, how are you today’, Red light, green light’, ‚My favourite color is blue’, ‚Baby shark’, kids yoga: ‚Fly like butterfly’
 2. Vocalbulary

Greetings: good morning, good afrernoon, good evening, good night, nice to meet you, good bye, see you,

toys: car, doll, teddy bear, ball, book, baloon

colors: red, blue, orange, green, pink, purple, brown

job: a fireman, a policeman, a doctor, a chef, a teacher

emergency cars: police car, fire track, ambulance,

autumn: fall, leaf, leaves are green, l

3. Zabawy: ‚Find something blue, red, white… ‚Go-Stop’, ‚How are you feeling today’, ‚Birds and cat’, ‚Cars’, ‚Go sleep – wake up’,

4. Stories: ‚The super duper rescue team’, ‚Do you want be my friend’, ‚Hurry, Hurry, Drive the Fire Truck’

5. Dialog: What is your name? My name is… Nice to meet you.

Lyrics

What’s Your Name?

Hello, hello, what’s your name?

What’s your name? What’s your name?

Hello, hello, what’s your name? My name is Peter. Sally. Pirate Bob. Hello, Marty Moose.

What’s your name?

The Greetings Song

Good morning, good morning, good afrernoon,

Good evening, good evening, good night, good night.

Nice to meet you, nice to meet you too.

Good bye, good bye, see you.

Head, shoulders

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

And eyes and ears and mouth and nose.

Head, shoulders, knees, and toes,

knees and toes.

Let’s try it a little faster! …..

Five Finger Family jobs

Fireman finger, Fireman finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?

Policeman finger, Policeman finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?

Doctor finger, Doctor finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?

Chef finger, chef finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?

Baby finger, Baby finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?

Orange, yellow, red and brown. red and brown.

Orange, yellow, red and brown. red and brown.

Orange, yellow, red and brown, red and brown.

And autumn leaves are twirling all around.

Orange, yellow, red and brown, red and brown.

Orange, yellow, red and brown, red and brown.

Orange, yellow red and brown, red and brown.

And autumn leaves are dancing in the breeze.

Orange, yellow, red and brown, red and brown.

Orange, yellow, red and brown, red and brown.

Orange, yellow red and brown, red and brown.

And autumn leaves are falling to the ground.

Orange, yellow, red and brown, red and brown.

Orange, yellow, red and brown, red and brown.

Do zabawy

Five little monkeys

Five little monkeys jumping on the bed.

One fell off and bumped his head.

Mama called the doctor and the doctor said,

„No more monkeys jumping on the bed!”

Four little monkeys jumping on the bed.

One fell off and bumped his head.

Mama called the doctor and the doctor said,

„No more monkeys jumping on the bed!”

Three little monkeys jumping on the bed.

One fell off and bumped her head.

Mama called the doctor and the doctor said,

„No more monkeys jumping on the bed!”

Two little monkeys jumping on the bed.

One fell off and bumped his head.

Mama called the doctor and the doctor said,

„No more monkeys jumping on the bed!”

One little monkey jumping on the bed.

She fell off and bumped her head.

Mama called the doctor and the doctor said,

„No more monkeys jumping on the bed!”

Walk around the circle

Walk around the circle. Walk around the circle.

Walking walking. We all fall down.

Gallop. Gallop around the circle.

Gallop around the circle.

Galloping galloping. We all fall down.

Shh… Let’s tip toe.

Tiptoe around the circle. Tiptoe around the circle.

Tiptoe tiptoe. We all fall down. I

‚m so sleepy! Sleepy sleepy sleepy. I’m so sleepy.

Wake up, everybody!

Come on, we’re going to hop!

Hop around the circle. Hop around the circle.

Hopping hopping. We all fall down.

Let’s twirl! Twirl around the circle.

Twirl around the circle.

Twirling twirling. We all fall down.

Let’s hop AND twirl! Hop around the circle.

Twirl around the circle. Hopping, twirling. We all fall down.