TERMINARZ REALIZACJI PROJEKTÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 • „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY” – projekt realizowany od 10.09.2020 do 31.05.2021
 • „STRAŻAK” – projekt realizowany w październiku 2020
 • „WARSZAWA MOJE MIASTO” – projekt realizowany w kwietniu 2021

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 • CZERWIEC

Lato – zabawy

 • Poznanie znaczenia pojęcia „tolerancja”, ćwiczenia umiejętności formułowania swojej opinii
 • Rozwijanie umiejętności nazywania emocji, budzenie empatii
 • Poznanie nazwy pierwszego letniego miesiąca
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
 • Zachęcanie do uważnego słuchania siebie nawzajem
 • Poznanie określeń związanych z położeniem rożnych przedmiotów w przestrzeni, rozwijanie orientacji w przestrzeni
 • Zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas wykonywania zadań
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej
 • Zabawy z głoską  i literą „s”, „S” /wielka drukowana/

Kolorowe lato

 • Poznanie znaczenia słów „być tolerancyjnym” na podstawie opowiadania
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania oraz nazywania uczyć i emocji, rozwijanie empatii i wrażliwości na samopoczucie oraz potrzeby innych osób
 • Rozwijanie kreatywności plastycznej, słownej ruchowej
 • Poznanie wyglądu, nazw i głosów niektórych mieszkańców łąki
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody i rozwijanie zainteresowania otaczającym światem
 • Poznanie wybranych wiadomości na temat pszczół, uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne, a w szczególności o pszczoły
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie sprawności motorycznej
 • Rozwijanie poczucia rytmu; rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych
 • Zachęcanie do zgodnej współpracy i porozumiewania się cichym głosem podczas wykonywania zadań
 • Nauka rozpoznawania elementów świata fikcji w odniesieniu do realnej rzeczywistości
 • Rozwijanie twórczego myślenia, wzbogacanie doświadczeń plastycznych
 • Zabawy głoską i literą „w”, „W” /wielka drukowana/

Żegnamy przedszkole

 • Poznanie znaczenia zaufania na podstawie opowiadania; rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem; doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji; ukazanie konsekwencji ufania obcym
 • Poznanie rożnych sposobów spędzania czasu latem
 • Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia
 • Wdrażanie do zgodnej współpracy i zachowywania zasad fair play podczas zabaw
 • Poznanie rożnych letnich zabaw
 • Rozwijanie sprawności motorycznej zabawy z elementem rzutu, chwytania, celowania: piłką krążkiem, chustką
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Odnajdywanie korzyści płynących ze spędzania czasu na świeżym powietrzu
 • Badanie właściwości mokrego i suchego piasku. Formowanie babek przy wykorzystaniu foremek, przesiewanie piasku, zabawa z kołowrotkiem
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • Rozwijanie sprawności manualnej poszerzanie doświadczeń plastycznych; zachęcanie do estetycznego wykonania pracy.
 • Zabawy głoską i literą  „t”, „T” /wielka drukowana/

Do widzenia

 • Poznanie znaczenia zaufania na podstawie przykładu z literatury
 • Doskonalenie umiejętności nazywania emocji
 • Zachęcanie do przełamywania lęku i szukania pomocy oraz wsparcia u innych w sytuacjach trudnych
 • Poznawanie utworów o żartobliwym charakterze z dziecięcego kanonu literatury
 • Rozwijanie umiejętności odczytywania myśli przewodniej utworu literackiego
 • Doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu podczas wakacji w gronie rodzinnym
 • Poznanie cech charakterystycznych wybranych krajobrazów: morze, góry, jeziora i uwrażliwienie na piękno różnych krajobrazów Polski
 • Poznanie zasad bezpiecznej zabawy nad morzem, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
 • Wdrażanie do odpowiedzialnego zachowania podczas wakacji (nad wodą)
 • Poznanie wybranych kroków tanecznych; rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, uwrażliwienie na piękno tańca
 • Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej: poznanie wyglądu i nazw wybranych letnich kwiatów
 • Zabawy głoskami i literami poznanymi w tym roku