Programy realizowane w roku szkolnym 2021/2022

1. „PRZEDSZKOLAK W ŚWIECIE WARTOŚCI „ – program realizowany we wszystkich grupach wiekowych

Celem programu jest: 

  • Kształtowanie systemu wartości i postaw dzieci 
  • Oparcie procesu wychowawczo – dydaktycznego na idei podmiotowości 
  • Budowanie poczucia przynależności lokalnej i narodowej 
  • Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych dom – przedszkole przy aktywnym uczestnictwie rodziców w realizacji programu 

Wartości, o których mowa w w/w założeniach, to: 

Adaptacja/Aktywność/Altruizm/Asertywność/Dyscyplina/Empatia/Sprawiedliwość/Wrażliwość/Życzliwość