Projekty realizowane w roku szkolnym 2020/2021 /Terminarz dostępny w zakładce każdej z  grup

 1. Varsavianistyczne Przedszkole” – projekt realizowany we wszystkich grupach wiekowych

Celem projektu jest:

 • Upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o Warszawie
 • Promowanie aktywności twórczej dzieci w poznawaniu Warszawy
 • Podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta
 • Integrowanie społeczności przedszkolnej wokół działań na rzecz Warszawy
 • Branie udziału w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie
 • Współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej

Działania projektowe:

1. Przeprowadzenie cyklu zajęć na temat Warszawy – jej przeszłości i teraźniejszości, przybliżających uczniom jej historię, obiekty zabytkowe, parki i rezerwaty przyrody, powojenną odbudowę i rozbudowę miasta oraz czasy współczesne, realizowanych przez różnych nauczycieli.

2.Przygotowanie „gazetki” o tematyce warszawskiej lub publikacji o tematyce varsavianistycznej, dokumentującej pracę dzieci i nauczycieli i umieszczenie jej na tablicy przedszkolnej lub na stronie internetowej placówki oświatowej.

3.Przeprowadzenie minimum pięciu wycieczek po Warszawie. Wycieczki te mogą być realizowane w postaci indywidualnych rajdów, zwiedzania wystaw i placówek kultury, oraz wirtualnej.

4. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu o tematyce warszawskiej, np. plastycznego, fotograficznego, konkursu wiedzy itd. lub udział w konkursie „warszawskim” przygotowanym przez inną placówkę.

5.Zorganizowanie dwóch spotkań z ciekawymi postaciami związanymi z Warszawą. Mogą być to np. spotkania z kombatantami, przedstawicielami samorządu lokalnego, autorem książki o tematyce warszawskiej, znanym varsavianistą, np. członkiem Towarzystwa Przyjaciół Warszawy itd. Zalicza się tu także spotkania związanych tematycznie z Warszawą, np. z policją czy strażą miejską na temat historii miasta, rodzicami o ich pracy itd.

6.Zdobycie odznaki Mały Przyjaciel Warszawy nadawanych przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy.

7.Zorganizowanie i zrealizowanie akcji „Pracuję na rzecz środowiska lokalnego”.

8.Udział przedstawicieli społeczności przedszkolnej (nauczycieli, rodziców) w co najmniej 5 działaniach organizowanych przez TPW, np. spacerach z przewodnikami, spotkaniach historycznych, szkoleniach, salonach przewodnickich, grach miejskich itd. Bieżące informacje o nich ukazują się systematycznie na stronie TPW – www.tpw.org.pl. Udział ten jest dokumentowany.

9.Współpraca z instytucjami muzealnymi Warszawy: Muzeum Warszawy, Muzeum Niepodległości, Zamkiem Królewskim w Warszawie – Muzeum. Rezydencją Królów i Rzeczypospolitej, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz innymi.

10.Ukazywania przedszkolakom korzyści płynących z położenia Warszawy nad Wisłą, wdrażania ich do racjonalnego użytkowania wody i konieczności jej ochrony, propagowania picia wody z kranu.

Ze względu na pandemię część zadań będzie realizowana zdalnie z wykorzystaniem platformy gogle classroom.

W czerwcu złożymy sprawozdanie z realizacji projektu do Towarzystwa Przyjaciół Warszawy (będziemy ubiegać się o Certyfikat drugiego stopnia „Varsavianistyczne Przedszkole”).

2. „BAWIMY SIĘ KOLORAMI” – projekt realizowany w grupie Żyrafki

Cele projektu:

 • Utrwalanie umiejętności rozpoznawania kolorów
 • Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci
 • Stworzenie atmosfery radosnych przeżyć i wesołej zabawy
 • Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata
 • Rozbudzanie i ukierunkowanie aktywności dzieci
 • Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania

Realizacja projektu według harmonogramu:

 • Wrzesień – kolor żółty „Święto słońca”
 • Październik – kolor pomarańczowy „Święto marchewki”
 • Listopad – kolor szary „Święto zajączka”
 • Grudzień – kolor czerwony „Święto Świętego Mikołaja”
 • Styczeń – kolor biały „Święto śniegu”
 • Luty – kolor srebrny „Święto gwiazdek”
 • Marzec – kolor zielony „Święto ziemi”
 • Kwiecień – kolor różowy „Święto Świnki Peppy”
 • Maj – kolor niebieski „Święto niezapominajki”
 • Czerwiec – różne kolory „Święto dziecka”

Podsumowanie projektu zakończy się w czerwcu inscenizacją „Zabawy kolorami” w wykonaniu dzieci z grupy Żyrafki

3. „MARCHEWKA” – projekt realizowany w grupie Żyrafki

Projekt będzie obejmował zagadnienia i działania dzieci:

 • Przygotowanie wstępnej siatki wiedzy określającej stan wiedzy dzieci na temat marchewki
 • Sporządzenie listy pytań dzieci celem pogłębienia wiedzy na temat marchewki
 • Przyniesienie przez dzieci marchewki i ułożenie w  koszach w sali
 • Wyróżnianie marchewki spośród innych warzyw
 • Dzielenie się spostrzeżeniami na temat wyglądu:wielkość, kształt, kolor
 • Poznawanie marchewki za pomocą zmysłów: wzroku, smaku, dotyku
 • Poznanie kolejności czynności przy pieczeniu ciasta
 • Współdziałanie dzieci podczas wspólnych zadań i zabaw
 • Tworzenie kompozycji ze stempli marchewki
 • Poznanie kolejności czynności przy robieniu sałatki warzywnej
 • Przygotowanie soku z marchewki

Na zakończenie projektu wykonanie największej marchewki w Warszawie

4. „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY” – projekt realizowany w grupie Muchomorki

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa.Składa się on z 7 modułów i trwa do 31.05.2021 r. Tematyka modułów jest zgodna z kierunkami polityki Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021. Realizacja modułów sprzyja kształceniu u dzieci kompetencji kluczowych.Udział w projekcie sprzyja kształtowaniu kreatywności dzieci i rozszerza zakres stosowanych metod pracy z dzieckiem. Czytelnicze spotkania wprowadzają do omawiania wielu ważnych tematów w twórczy, niekonwencjonalny sposób. Misiowe zadania stwarzają sytuacje do zabaw: plastycznych, ruchowych, muzycznych.

5. „STRAŻAK” projekt realizowany w grupie Muchomorki

Celem projektu jest:

 • Zapoznanie z zasadami bezpiecznej zabawy, z procedurami zachowania podczas alarmu pożarowego, telefonami alarmowymi
 • Poznanie znaków i drogi ewakuacyjnej w przedszkolu
 • Nauka zachowania w czasie ewakuacji
 • Nauka rozmowy z dyspozytorem w sytuacji wzywania straży pożarnej
 • Poznanie zadań straży pożarnej, mundurem, narzędziami, pojazdami
 • Poznanie cech strażaka, przyjacielski, odważny, spostrzegawczy, odpowiedzialny, zdyscyplinowany, współpracujący w zespole i nabywanie przez dzieci tych umiejętności
 • Rozwijanie sprawności ruchowych: szybkość w biegu do celu, z przeszkodami z przenoszeniem przedmiotów; zwinności, zręczności, koordynacji ruchowej, umiejętności ustawienia się w określonym szyku: szereg, rząd, rozsypka.

6. „WARSZAWA MOJE MIASTO” – projekt realizowany w grupie Muchomorki

Celem projektu jest:

 • Poznanie legend związanych z Warszawą: „Warszawska syrenka”, „Złota Kaczka” „Bazyliszek”
 • Tworzenie prac plastycznych związanych z legendami
 • Omawianie zachowanie bohaterów, odgrywanie scenek
 • Zabawy z elementem kodowania, tworzenie labiryntów
 • Rozmowy o znanych dzieciom miejscach: place zabaw, kino, teatr, centrum handlowe
 • Poznanie okolicy przedszkola: obiekty: sklepy, apteka, nazwy ulic
 • Poznanie wybranych miejsc i obiektów: Stare miasto, Kolumna Zygmunta, Zamek Królewski, Barbakan, Grób Nieznanego Żołnierza
 • Zapoznanie ze środkami transportu publicznego w Warszawie i kulturalnym zachowaniem pasażera
 • Poznanie terminów: pomnik, zabytek, muzeum
 • Nauka adresu przedszkola i domowego.

7. „BEZPIECZNE DOMY – PRZYJAZNE MIASTA” – projekt realizowany w grupie Słoneczka

Ogólnym celem projektu jest pogłębienie wiedzy o 11 Celu Zrównoważonego Rozwoju: „Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu” (Globalny Cel ONZ) poprzez:

 • Naświetlenie zależności oraz pokazanie różnic i podobieństw szeroko pojętej sytuacji mieszkaniowej w krajach Globalnego Południa i w Polsce;
 • Podniesienie świadomości, wiedzy, walka ze stereotypami i ukazanie sensu zaangażowania obywateli w Polsce w kwestie globalnego mieszkalnictwa i zrównoważonego rozwoju miast.

Dzieci zapoznają się między innymi z trzema edukacyjnymi bajkami („Budujemy bezpieczne domy, czyli bajka o współpracy”, „Przyjaźń na końcu świata, czyli bajka o pomocy”, „Konkurs na przyjazne miasto, czyli bajka o działaniu na rzecz wspólnego celu”) ukazującymi w przystępny i dostosowany do ich wieku sposób jakość mieszkalnictwa w slumsach, na terenie po katastrofie naturalnej jak i w przyjaznym, zrównoważonym mieście.

Dzieci będą działać, tworzyć, szukać i poznawać ważne zagadnienia wszystkimi zmysłami przez: słuchanie piosenek, oglądanie prezentacji, wykonywanie zadań i prac plastycznych oraz rozgrywanie gier.

Poprzez zabawy edukacyjne dowiedzą się jak mogą wraz z dorosłymi współtworzyć miasta przyjazne do życia i jak mogą pomóc innym.

Projekt „Bezpieczne Domy – Przyjazne Miasta” powstał dzięki Fundacji CultureLab (TupTupTup), w partnerstwie z Fundacją Habitat for Humanity Poland, w ramach projektu Build Solid Ground – międzynarodowej kampanii rzeczniczej Habitat for Humanity, której celem jest poprawa dostępu do ziemi jako krok do uzyskania godnego miejsca do życia.

Więcej informacji o projekcie na stronie:

https://tuptuptup.org.pl/bezpieczne-domy-przyjazne-miasta/

8. „WARSZAWSKIE ŚWIĘTO DRZEWA – MILION DRZEW DLA WARSZAWY” – projekt realizowany w grupie Krasnale

Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej. Program bierze udział w Kampanii Miliarda Drzew dla Planety – ogólnoświatowej inicjatywie sadzenia drzew, aby sprostać wyzwaniom jakie niosą zmiany klimatyczne, wspieranej przez ONZ.

Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi, poparta konkretnymi działaniami – sadzeniem i ochroną drzew. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków zmian klimatu, a także do integracji dzieci.

9. „JA I MOJA GRUPA” – projekt realizowany w grupie Krasnale

Celem głównym projektu jest zintegrowanie grupy, stworzenie sytuacji, w których dzieci będą uczyły się rozwiązywać konflikty nie tracąc przy tym swej indywidualności. Realizacja programu skupia się na:

 • Uczeniu się, nazywaniu i wyrażaniu swoich emocji
 • Wzmacnianiu poczucia własnej wartości
 • Wskazywaniu swoich „mocnych stron”
 • Kształtowaniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • Stymulowaniu aktywności twórczej poprzez rozwijanie płynności i giętkości myślenia, wyrażania siebie za pomocą mowy ciała, mimiki, gestykulacji

Program składa się z cyklu 7 – u zajęć wstępnych, trwających raz w tygodniu w tym 5 – u zajęć integrujących grupę

Tematyka zajęć wstępnych:

 • „Przypadkowe zderzenie”
 • „Przezwisko”
 • „To tylko Moje”
 • „Przechwalanie”
 • „Nieśmiałość”
 • „Odtrącenie”
 • „Humor”

Tematyka zajęć integrujących:

 • „Cisza”
 • „Jaki jestem”
 • „Jestem sobą w grupie”
 • „Moje uczucia”
 • „Stajemy się coraz lepsi”

Metody i formy pracy z grupą:

 • Zabawa, która polega na doświadczeniu przyjemności i radości z możliwością odprężenia się i swobodnej ekspresji
 • Krąg, który pozwala na bezpośredni kontakt wzrokowy wszystkich członków grupy, ustawia wszystkich w jednej płaszczyźnie
 • Rundka- technika umożliwiająca każdemu uczestnikowi wypowiedzenie swojego zdania; opinii, przeżycia na temat zajęcia bez obawy komentarza ze strony innych
 • „Burza mózgów” – aktywizuje grupę, uczy kompromisu
 • Rysunki oraz prace plastyczne – pozwalają na swobodne wyrażanie siebie, swoich emocji, redukują napięcia
 • Muzyka i śpiew – wyraża uczucia i emocje
 • Historyjki, zabawy integracyjne i ruchowe, elementy psychodramy, zabawy relaksacyjne, pantomima, ćwiczenia i techniki wyobrażeniowe

10. „ANGIELSKI KOT EDUKACYJNY” – projekt realizowany w grupie Krasnale

Cele ogólne:

 •  Rozwijanie umiejętności zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne działania i czyny
 •  Rozwijanie sprawności manualnej
 •  Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • Budowanie sytuacji wspierających tworzenie się pojęć
 • Rozwijanie umiejętności pracy w zespołach
 • Tworzenie warunków do współpracy z rodzicami
 • Używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • Szanowanie emocji swoich i innych osób
 • Dostrzeganie że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania; przejawianie w stosunku do zwierząt życzliwości i troski

Cele szczegółowe:

 • Poznaje słownictwo związane z budową zewnętrzną kota
 • Potrafi wskazać na papierowym modelu kota części kota zgodnie z poleceniem nauczyciela
 • Potrafi nazwać wskazaną przez nauczyciela na papierowym modelu część kota
 • Potrafi dopasować odpowiednią liczbę z podaną częścią ciała do odpowiedniej części ciała kota – karta pracy
 • Rozumie różnice między liczbą pojedynczą, a mnogą
 • Rozumie proste polecenia wydawane w języku angielskim
 • Czyta globalnie wyrazy
 • Rozumie i odgrywa słowa piosenki
 • Poznaje wybrane rasy kotów
 • Poznaje różnice w wyglądzie kotów różnych ras
 • Poznaje słownictwo związane z charakterystycznymi cechami dla danej rasy kota
 • Potrafi wskazać danego kota zgodnie z poleceniem nauczyciela
 • Utrwala nazwy kolorów
 • Poznaje różnice w wyglądzie dzikich kotów
 • Poznaje nazwy i wygląd dzikich kotów
 • Poznaje słownictwo związane z akcesoriami niezbędnymi do życia kota
 • Poznaje słownictwo związane z emocjami kota
 • Utrwala wcześniej poznane słownictwo
 • Potrafi nazwać nastrój kota na obrazku
 • Liczy
 • Słucha i rozumie słowa piosenki „Cat song”
 • Słucha i rozumie bajkę
 • Poznaje słownictwo związane z karmami dla kota
 • Klasyfikuje karmy/ opakowania pod względem wielkości, konsystencji, koloru
 • Używa pojęć: więcej, mniej

Projekt został podzielony na trzy etapy:

ETAP Irozpoczęcie projektu

1.Przygotowanie siatki pojęć dotyczącej tego, co dzieci wiedzą na temat kotów.

2. Zanotowanie tego, czego chciałyby się dowiedzieć.

3. Podanie propozycji działań, jakie chciałyby podjąć realizując projekt.

4. Przekazanie rodzicom informacji o rozpoczęciu projektu.

ETAP II – realizacja projektu

1.Zbiórka kociej karmy dla milusińskich.

2. Stworzenie „Kociego kącika” a w nim: książki, albumy, czasopisma.

3. Zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej :„Rasy i zwyczaje kotów”.

4. Poznanie piosenek i zabaw ruchowych o kotach.

5. Nasze „kocie” karty pracy.

6. Nasze prace plastyczne związane z kotami.

7. Stworzenie swojego grupowego kota – praca przestrzenna.

8. Poznanie różnych gatunków kotów dzikich – praca z obrazkami.

9. Poznanie różnych ras kotów domowych.

10. Poznanie nazw części ciała kota.

ETAP III – zakończenie projektu

Dyskusja podsumowująca i opracowanie planu przygotowania całego wydarzenia, by umożliwić dzieciom podzielenie się wiedzą, opis przebiegu projektu.

Wystawa prac quiz wiedzy, wspólne śpiewanie piosenek wraz z pokazywaniem ruchem ciała treści piosenek

11. „WODA” – projekt realizowany w grupie Krasnale

Cele ogólne:

 • Rozwijanie umiejętności zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne działania i czyny
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • Budowanie sytuacji wspierających tworzenie się pojęć
 • Rozwijanie umiejętności pracy w zespołach
 • Tworzenie warunków do współpracy z rodzicami.

Cele szczegółowe:

 • Poznanie znaczenia wody dla życia na Ziemi
 • Poznanie sposobów oszczędzania wody
 • Poznanie właściwości wody
 • Przeprowadzanie prostych doświadczeń związanych z wodą
 • Wyciąganie samodzielnych wniosków na podstawie przeprowadzonych doświadczeń
 • Poznanie zwierząt i roślin związanych ze środowiskiem wodnym
 • Aktywne uczestniczenie w zabawach badawczych: „Jaka jest woda?” – porównywanie barwy i zapachu wody z kranu, źródlanej, utlenionej, „Jak powstają fale?”, „Co się rozpuszcza w wodzie?”, „Przenikanie kolorów”, „Co pływa, a co tonie?”, „Czy woda potrafi unosić się do góry?”, „Parowanie wody”, „Do czego kwiatom potrzebna jest woda?”
 • Poznanie poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń z wodą, które przedmioty pływają, a które toną w wodzie
 • Stosowanie pojęć: „ciężki”, „lekki”
 • Rozwiązywanie zagadek o wodzie
 • Nauka piosenek o wodzie: Mamo, Tato wolę wodę, Czysty Kotek
 • Nauka wierszy: W. Chotomskiej Kran, A. Łada-Grodzicka, Myjemy ręce, I. Salach Czyste ręce
 • Przedstawienie zdobytej wiedzy za pomocą rysunków, szkiców, prac konstrukcyjnych
 • Kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa

Projekt został podzielony na trzy etapy:

ETAP I

1. Pojawienie się tematu z inicjatywy nauczyciela (lub dzieci).

2. Przygotowanie siatki wstępnej przez nauczyciela z uwzględnieniem wymogów dydaktycznych – programu nauczania. Gromadzenie materiałów.

3. Podjęcie decyzji o realizacji projektu

4. Przygotowanie listy pytań do projektu: Czego dzieci chcą się dowiedzieć w wyniku realizacji projektu?

4 a. Przygotowanie siatki wiedzy o projekcie.

5. Przygotowanie hipotez i ekspertów do pytań z siatki pojęciowej.

ETAP II

1. Stworzenie planu kolejnych działań w projekcie z uwzględnieniem zajęć terenowych, wizyt ekspertów, badania obiektów, przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów.

2. Kolejne sprawdzenie hipotez z siatki.

3. Powrót do siatki: rozmowa z dziećmi na temat, co już wiedzą, czego się nauczyły, postawienie nowych pytań.

ETAP III

1. Dyskusja podsumowująca i opracowanie planu przygotowania wydarzenia kulminacyjnego, by umożliwić dzieciom podzielenie się wiedzą, opis przebiegu projektu.

2. Realizacja wydarzenia kulminacyjnego.

3. Analiza i ewaluacja rezultatów projektu.

12. „KODOWANIE” – projekt realizowany w grupie Krasnale

Kodowanie w przedszkolu – czyli zabawy przygotowujące do nauki programowania. Zabawy w kodowanie w łagodny i przyjazny sposób wprowadzają dzieci w świat, który uczy logicznego myślenia, obserwacji i dedukcji. Stopniowo oswajamy dzieci z nowymi pojęciami, które stają się dla dzieci bardziej zrozumiałe i pozytywnie kojarzone, bo programowanie może być świetną zabawą.

Jakie kompetencje dziecko zdobywa podczas zabaw w kodowanie?

 • Precyzyjne formułowanie poleceń to umiejętność potrzebna podczas tworzenia algorytmów i przekształcania języka ludzi na język zrozumiały dla maszyn. Maszyny/roboty/komputery potrzebują precyzyjnie zaprogramowanych sekwencji i kodów, aby mogły wykonać dla nas poszczególne zadania i ruchy. W tracie zabaw w kodowanie świetnie ćwiczymy te umiejętności.
 • Tworzenie algorytmów. Algorytm, to nic innego, jak przepis krok po kroku na wykonanie czegoś lub rozwiązanie pewnego problemu. Algorytmy, które są obecne w naszym życiu to na przykład przepis na upieczenie ciasta, instrukcja skręcania mebli, budowania z klocków czy zasady gry planszowej.
 • Czasami zmieniona kolejność w algorytmie może nas doprowadzić do tego samego efektu, a nieraz pokaże nam, że pomijając pewne kroki lub zmieniając ich kolejność popełnimy błąd. To wszystko możemy pokazać dzieciom w prostych zabawach. Jednocześnie podczas takich aktywności świetnie pokazujemy podstawowe zasady programowania.
 • Wykonywanie poleceń i określonych algorytmów zgodnie z kolejnością pozwoli dziecku lepiej zrozumieć, w jaki sposób działają maszyny i jakie cechy musi posiadać język, którym się porozumiewamy z komputerem. Dlatego proste kody używane w naszych zabawach uczą dzieci logicznego myślenia, rozumienia i wykonywania zadań zgodnie z zapisaną lub pokazaną instrukcją.

13. „DRZEWA” – projekt realizowany w grupie Krasnale

Celem projektu jest:

 • Zapoznanie się z nazwami drzew
 • Poznanie budowy drzewa
 • Rozróżnianie drzew /liściaste, iglaste/
 • Dostarczanie wiadomości na temat surowców pozyskiwanych z drzew

Tematyka zajęć:

 • Październik „Jarzębina”
 • Listopad „Kasztanowiec”
 • Grudzień „Jodła”
 • Styczeń „Dąb”
 • Luty „Sosna”
 • Marzec „Brzoza”
 • Kwiecień „Wierzba”
 • Maj „Klon”
 • Czerwiec „Lipa”