REGULAMIN PRZEDSZKOLA Nr 189 „Na Wierzbnie”
przy ul. Lenartowicza 27 w Warszawie

1. Godziny pracy przedszkola: 7.00 – 17.30

2. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców, prawnych opiekunów lub upoważnioną osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, a więc taką, która może przyjąć odpowiedzialność prawną.

3. Dziecko nie może być odbierane przez osoby nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających.

4. Przyprowadzane dziecko powinno być zdrowe, czyste, w czystym ubraniu.

5. Rodzice zobowiązani są do wnoszenia ustalonych opłat, z góry za każdy miesiąc, w wyznaczonych terminach.

6. Każdy z rodziców zobowiązany jest udostępnić nauczycielkom, pod opieką których znajduje się dziecko, numer telefonu do natychmiastowego kontaktu.
7. Rodzice powinni współdziałać z nauczycielkami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci:
• zapoznawać się z zadaniami wynikającymi z podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

• uzyskiwać rzetelne informacje na temat swojego dziecka poprzez:
– zebrania ogólne i grupowe
– warsztaty dla dzieci i rodziców
– zajęcia otwarte
– kontakty indywidualne podejmowane z inicjatywy nauczyciela i rodzica
– udział w uroczystościach przedszkolnych

8. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, nie podaje się leków.

9. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Rada Rodziców gospodaruje finansami powstałymi z dobrowolnych wpłat rodziców.
10. Rekrutację dzieci do przedszkola przeprowadza się na każdy rok szkolny, w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, poprzez internetowy system zapisu. Dyrektor ma prawo przyjmowania dzieci w ciągu roku szkolnego na zwolnione miejsce.

11. W przedszkolu organizowane są bezpłatne zajęcia dodatkowe.
Regulamin jest zgodny ze statutem Przedszkola nr 189 „Na Wierzbnie” w Warszawie, ul. Lenartowicza 27