KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych,
oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych) — zwanego dalej Rozporządzeniem 2016/679, informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 189 „Na
Wierzbnie” (P189), z siedzibą w Warszawie 02-614, przy ul. Teofila Lenartowicza 27.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedszkolu nr 189 „Na Wierzbnie” jest
Pan Paweł ROWIŃSKI, tel. 723 243 679, e-mail: prowinski.iod@dbfomokotow.pl.
3) Administrator danych osobowych – dyrektor Przedszkola – przetwarza dane osobowe,
zbierane od Pani/Pana, w celu:
 wykonania umowy – procesu rekrutacyjnego, pobytu dziecka w P189,
upoważnienia do odbioru dziecka – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia 2016/679, a w zakresie, w jakim podanie danych jest
fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
 dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na P189 na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu Pracy,
przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości, podstawa prawna art. 6 ust.
1 lit. c Rozporządzenia 2016/679;
 w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu P189 polegającego na
ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed
roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes P189 – art. 6
ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3, odbiorcą
Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz P189 usługi
niezbędne do wykonania zawieranej umowy, takie jak Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Mokotów, bank, a także organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych
na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy,
a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do wycofania zgody, lecz nie dłużej
niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych może zostać
przedłużony, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla
dochodzenia ewentualnych roszczeń, lub do obrony przed takimi roszczeniami, po
tym okresie dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami
prawa.

6) Każdą z wyrażonych zgód można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Dla celów ewidencyjnych, wycofanie zgody należy dokonać drogą pisemną lub
elektroniczną.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do
wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych w P189 narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
9) Podanie danych osobowych jest wymagane przez P189 w celu zawarcia umowy,
z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest
dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez P189
jest brak możliwości zawarcia umowy.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.