ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 • Przez cały dzień

„Bajki o misiach z czterech stron świata” Aniela Cholewińska – Szkolik – słuchanie bajek z książki, rozmowa na jej temat i wykonanie wspólnego zadania.
„Zabawy taneczne i integracyjne przy muzyce” – zabawy kołowe „Stary niedźwiedź”, „Jadą Misie”, „Krzesełka”, „Taniec z balonami”, „Figurki”, „Muzyka mieszka w………”.

 • Rano

„Co robi miś? – gimnastyka z Misiem” – zabawy parateatralne.
„Historia pluszowego misia” – zapoznanie dzieci z historią powstania pluszowego Misia w 1902 roku.
„Misiowa Gra Planszowa” – wykonanie wspólnej prostej gry kooperacyjnej na dużym kartonie (niezbędnej podczas wykonywania zadań przez dzieci). Wykorzystywanie materiału do recyklingu (korki, papierowe rurki…..).
„Jaki jest Miś?” – burza mózgów.
„Gdzie jedzie Miś?” – zajęcia matematyczne z kodowaniem (utrwalanie stronności i kierunków, kodowanie i dekodowanie informacji, kolorowanie według kodu).

 • Po południu

„To jest mój Miś” – zajęcia plastyczne rozwijające kreatywność dzieci (wykonanie misiów z użyciem różnorodnych materiałów plastycznych według wyboru dzieci).
„Zgadnij kim jestem” – rozwiązywanie zagadek o misiach.
Kontynuowanie zabaw tanecznych i integracyjnych.

TERMINARZ REALIZACJI PROJEKTÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 • „BEZPIECZNE DOMY – PRZYJAZNE MIASTA” – projekt realizowany przez cały rok szkolny 2020/2021

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2020/21

 • LISTOPAD

Omawiane kręgi tematyczne:

 • Nasza mała ojczyzna;
 • Mój do – Polska;
 • Moje hobby;
 • Ulubione zajęcia.

Realizowane cele:

 • Wprowadzenie pojęć: miłość do ojczyzny, tolerancja, pomysłowość;
 • Kształtowanie pojęć związanych z naszym krajem: Polska to nasza ojczyzna, Jestem Polką, Polakiem, godłem Polski jest biały orzeł, hymnem – Mazurek Dąbrowskiego, flaga Polski jest biało – czerwona, Warszawa to stolica Polski;
 • Utrwalanie znajomości wybranych legend polskich (O orle białym, Wars i Sawa, Smok wawelski, Złota kaczka, Bazyliszek);
 • Nauka adresu domowego, przypomnienie zasady komu i w jakich okolicznościach można taki adres podawać;
 • Utrwalanie imienia i nazwiska oraz imion domowników, dostrzeganie roli rodziny, szanowanie członków rodziny oraz innych ludzi;
 • Poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie: stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu, rozwijanie tolerancji;
 • Przypomnienie praw i obowiązków dzieci, dostrzeganie i respektowanie praw innych osób;
 • Nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych, przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • Nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu;
 • Dzielenie się przez dzieci swoimi zainteresowaniami, ulubionymi zabawami, hobby;
 • Układanie i rozgrywanie prostych gier planszowych i stolikowych, przestrzeganie zasad, wyrabianie odporności emocjonalnej (unikanie nadmiernej ekspresji emocji podczas wygrywania i przegrywania), wprowadzenie gier kooperacyjnych;
 • Rozwijanie sprawności motorycznej oraz szybkiego reagowania na sygnały wzrokowe i słuchowe;
 • Kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • Posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała: prawa, lewa, w prawo, w lewo, nad, pod, przed, za, między;
 • Rozwijanie umiejętności liczenia w szerokim zakresie, utrwalanie znajomości cyfr 1, 2, 3, operowanie liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według jednej lub dwóch cech jednocześnie oraz porównywania i ustawiania według określonego kryterium (wzrostu, długości, szerokości, liczebności);
 • Kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca;
 • Rozwijanie poczucia rytmu poprzez grę na instrumentach perkusyjnych i innych przedmiotach;
 • Poszerzanie słownictwa dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się rozwiniętymi zdaniami podczas wypowiedzi, opisywania obrazków, historyjek;
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i prostych wyrazów (czytanie globalne);
 • Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych; odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza sylabowa, próby dokonywania syntezy i analizy fonemowej), różnicowanie głosek: o, a, m, l, t, i, d, e, u, próby wyróżniania wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • Zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim;
 • Rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z różnych narzędzi, urządzeń oraz podczas wykonywania prostych doświadczeń;
 • Kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno – plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • Dostrzeganie regularności, konstruowanie rytmów 2 – 3 elementowych, układów figur geometrycznych, utrwalanie nazw figur geometrycznych;
 • Kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji (włączenie do zajęć ozobotów).

Codzienne aktywności:

 • Zabawy dowolne w kącikach tematycznych według zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu nauczyciela, poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnorodnej aktywności;
 • Stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji;
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych: samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
 • Wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;
 • Systematyczny pobyt na świeżym powietrzu;
 • Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym i w sali, ćwiczenia gimnastyczne.

Nauka języka angielskiego:

 • HALLOWEEN

Piosenki: Knock Knock, Trick Or Treat? | Halloween Song, 10 Monsters in the Bed, Kids vocabulary – Halloween, Halloween Stomp song, Go Away!, Hello, My Friends | Trick-Or-Treating Song
Słownictwo: monster, ghost, cowboy, pirate, witch, skeleton, spider, vampire, wizard, mummy,

 • BODY PARTS

Piosenki: body Song – Educational Children Song, My Body” by ABCmouse.com, „Head, Shoulders, Knees, and Toes”, You’ve Got Eyes, Body Parts Song for Kids, Parts Of The Face Song
Słownictwo: ears, mouth, shoulders, hands, fingers, legs, elbow, cheek, nose, hair, teeth, knees, toes, feet, chin

 • AUTUMN

Piosenki: „The Four Seasons” by ABCmouse, AUTUMN song for children, Five Little Pumpkins | Pumpkin Song, Seasons Song for Kids Autumn Leaves are Falling Down
Słownictwo: Leaves, Autumn, Spring, Summer, Winter, Pumpkin,, umbrella, apple, tree, squirrel, fox, hat, owl, rabbit

 • FAMILY AND COUNTING

Piosenki: „Count to Ten”, Family Members Song, Finger Family Song, Ten In The Bed | Super Simple Songs, 10 Little Dinosaurs, Finger Family – Cat Family
Słownictwo: Daddy, Mammy, Father, mother, sister, brother, baby, grandmother, grandfather, one, two, free, four, five six, seven, eight, nine, ten little dinosaurus,

 • DODATKOWO

Piosenki: Simon says song, The Hokey Pokey Shake, Wheels on the Bus, We All Fall Down
Zwroty: apples in the basket, yellow, brown, orange red leaves, pimpkins in the box, , the trees are brown, it,s Autumn, Happy Halloween, the clouds are grey, let’s run, let’s jump, let’s turn around, let’s sind down, swim, This is me, these are your cheeks, eyes, ears, this is your nose, mouth, head, hands, one more time.

 • PAŹDZIERNIK

Omawiane kręgi tematyczne:

 • Idzie jesień przez świat;
 • Jesienna przyroda;
 • Koszyk Pani Jesieni;
 • Skarby jesieni.

Realizowane cele:

 • Wprowadzenie pojęć: piękno przyrody, pracowitość;
 • Kształtowanie pojęć związanych ze zjawiskami przyrodniczymi, dokonywanie obserwacji przyrodniczych;
 • Obserwowanie i określanie jesiennej pogody;
 • Poznawanie elementów ekosystemów lasu, parku i sadu:  gatunków roślin, rodzajów zwierząt;
 • Poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie- stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • Nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych, przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • Nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu;
 • Rozwijanie sprawności motorycznej oraz szybkiego reagowania na sygnały wzrokowe i słuchowe;
 • Kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • Posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między;
 • Rozwijanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2 w znaczeniu kardynalnym i porządkowym;
 • Kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca;
 • Rozwijanie poczucia rytmu poprzez grę na instrumentach perkusyjnych i innych przedmiotach;
 • Poszerzanie słownictwa dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • Rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i prostych wyrazów (czytanie globalne);
 • Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych; odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich; dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza sylabowa, próby dokonywania syntezy i analizy fonemowej), różnicowanie głosek o, a, m, l, t, i,; próby wyróżniania wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • Zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim;
 • Rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z różnych narzędzi, urządzeń oraz podczas wykonywania prostych doświadczeń;
 • Kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • Dostrzeganie regularności; konstruowanie rytmów 2- 3 elementowych; układów figur geometrycznych; utrwalanie nazw figur geometrycznych;
 • Kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

Codzienne aktywności:

 • Zabawy dowolne w kącikach tematycznych według zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu nauczyciela.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnorodnej aktywności;
 • Stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji;
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych: samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
 • Wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;
 • Systematyczny pobyt na świeżym powietrzu;
 • Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym i w sali; ćwiczenia gimnastyczne.

Nauka języka angielskiego:

 • DOMESTIC ANIMALS

Piosenki: I have a pet, Farmer animals song, Old  Macdonald had a farm, Farmer Falsh Cards

Słownictwo: dog, bird, mouse, cat, gorilla, elephant, giraffe, fish , hamster

 • FRUIT

Piosenki: Fruits song, pictures with Fruit

Słownictwo: apple, peach, pear, grapes, watermelon, banana, orange, strawberry, pineapple kiwi

 • VEGETABLE

Piosenki: Vegetable song, Pictures with Vegetables

Słownictwo: cucumber, carrot, , lettuce, broccoli, tomato, bean, beetroot, potato, celery, spinach

 • EMOTIONS

Piosenki: If you happy clap your hands, How are you, Can you make a happy face

Słownictwo: sad, happy, sleepy, sad, wonderfull, not so good, great

Dodatkowo piosenki ruchowe :  The Hokey Pokeys,   Pinnochio, 5 little monkeys, Hello, Hello, Monkey banana, You’ve got eyes, The Bath Song, How many fingers

Zwroty: left, right, turn around, clap your hands, show me a body parts, przeliczanie w zakresie 10 to 20

 • WRZESIEŃ

Omawiane kręgi tematyczne:

 • Wróciliśmy do przedszkola – wspominamy wakacje;
 • Nasze przedszkole;
 • Jestem bezpieczny;
 • Pomocna dłoń.

Realizowane cele:

 • Wprowadzenie pojęć: koleżeńskość, bezpieczeństwo;
 • Zapoznanie dzieci z nową salą i zasadami obowiązującymi w przedszkolu;
 • Poznawanie sposobów pomocy koleżankom i kolegom; rozwijanie umiejętności nazywania emocji i mówienia o nich oraz pozytywnego reagowania na nowe sytuacje i osoby; budzenie postaw zainteresowania drugą osobą;
 • Poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie: stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach; spokojne oczekiwanie na swoją kolej;
 • Nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych, przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • Nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu;
 • Poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • Poznawanie i organizowanie kącików tematycznych; rozwijanie umiejętności opisywania i charakteryzowania kącików tematycznych poprzez wypowiedzi i klasyfikowanie przedmiotów; rozbudzanie zainteresowań i ciekawości poznawczej; przestrzeganie zasad zgodnej, bezpiecznej zabawy;
 • Poznanie sposobów spędzenia wakacji przez koleżanki i kolegów z grupy; rozpoznawanie oznaczeń i charakterystycznych miejsc na mapie Polski i Europy;
 • Poznanie zawodów w otoczeniu dziecka; poznanie imion pracowników przedszkola i pełnionych przez nich funkcji; uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola i szacunku do wykonywanej przez nich pracy;
 • Poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa: policjant, ratownik, lekarz, strażak;
 • Nazywanie narzędzi i przyborów codziennego użytku;
 • Rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie;
 • Kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • Posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między;
 • Kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca;
 • Rozwijanie poczucia rytmu poprzez grę na instrumentach perkusyjnych i innych przedmiotach;
 • Rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • Rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i prostych wyrazów (czytanie globalne);
 • Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych; odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich; dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza sylabowa, próby dokonywania syntezy i analizy fonemowej), różnicowanie głosek o, a; próby wyróżniania wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • Zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim;
 • Rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • Wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na ulicy; utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, podczas jazdy samochodem; poznanie wyglądu i znaczenia sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych;
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z nieznajomym; kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z nieznajomymi; poznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi;
 • Utrwalanie numerów alarmowych (112, 999, 998, 997); kształtowanie umiejętności przeprowadzenia rozmowy w celu wezwania pomocy;
 • Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z różnych narzędzi, urządzeń oraz podczas wykonywania prostych doświadczeń;
 • Kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • Dostrzeganie regularności; konstruowanie rytmów 2- 3 elementowych; układów figur geometrycznych; utrwalanie nazw figur geometrycznych;
 • Kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

Codzienne aktywności:

 • Zabawy dowolne w kącikach tematycznych według zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu nauczyciela.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnorodnej aktywności;
 • Stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji;
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych: samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
 • Wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;
 • Systematyczny pobyt na świeżym powietrzu;
 • Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym i w sali; ćwiczenia gimnastyczne.

Nauka języka angielskiego:

 • HAPPY SONGS

Piosenki: Follow me, The Hokey Pokey Shake, One little finger, Pinnochio

Słownictwo: around, clap your hands, finger, left arm, right arm, left leg, right leg, turn around, one foot in, two feet in, out, stand up, sit down, sing a song, be quite, one hand, two hands

 • WE COUNT

Piosenki: How many fingers? , Count and Move, Counting Bananas, One Potato Two Potatoes, 5 Little monkeys

Słownictwo: one, two, free, four, five, six, seven, eight, nine ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fivteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty

 • FOREST ANIMALS

Piosenki: Angielskie słówka w obrazkach, Bear, Walking In The Forest, Forest Dance, Forest Animals Video for Children, Forest Animals Video for Kids

Słownictwo: fox, wolf, Bear, Boar, Roe, hedgehog, squirell, deer, snail, owl, rabbit,

 • WEATHER

Piosenki: Season song, Weather song for kids, What’s The Weather Like Today, Kids vocabulary; Four Seasons

Słownictwo: Summer, Spring, Autumn, Winter, cloudy, Sun, Rain, Snow, Wind, it’s a windy, it’s a cloudy, it’s a snowy, it’s a sunny