Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne realizowane w grupie I – Słoneczka w kwietniu
1. Co robi rolnik?
– „Stary Donald farmę miał” – nauka piosenki z układem ruchowym oraz zabawą
dźwiękonaśladowczą. Granie na instrumentach perkusyjnych. Utrwalanie nazw zwierząt wiejskich
hodowanych przez rolników. Próby śpiewania piosenki z podkładem muzycznym również po
angielsku.
– „Jestem rolnikiem” oraz „Od ziarenka do kwiatka” – zabawy dydaktyczne. Układanie historyjek
obrazkowych. Sianie ziaren owsa, rzeżuchy, rzodkiewek, pomidorów i aksamitek. Porównywanie
ziaren. Ćwiczenie koncentracji uwagi, rozwijanie mowy i myślenia przyczynowo – skutkowego.
Rozbudzanie zainteresowań przyrodą, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.
– „Rodzinka z podwórka” – słuchanie wiersza D. Augsburg połączone z zabawą ruchową. Rozwijanie
umiejętności współpracy w grupie, rozwijanie pamięci poprzez naukę wiersza. Zabawa matematyczna
z użyciem obrazków. Wykonywanie zadań zgodnie z poleceniami nauczyciela. Przeliczanie w
możliwie szerokim zakresie (próby liczenia do 5 i więcej).
– „Traktor” – słuchanie wiersza C.P. Tarkowskiego. „Mój traktor” – składanie obrazka w całość.
Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej. Rozmowa na temat pracy rolnika:
czynności, jakie wykonuje i potrzebnych mu narzędzi i maszyn, wiązanie opisu słownego z
obrazkiem. Doskonalenie syntezy i analizy sylabowej prostych słów.
– „Zwierzęta wiejskie” – praca plastyczna. Malowanie farbami akwarelowymi. Doskonalenie
sprawności manualnej oraz właściwego posługiwania się pędzlem.
2. Dbamy o naszą planetę
– „Sprzątanie świata” – zajęcia o emocjach, rozwijanie odpowiedzialności za przyrodę, dostrzeganie
właściwych i niewłaściwych zachowań wobec przyrody.
– „Moja planeta” – nauka piosenki z układem ruchowym. Zagadki słuchowe.
– „Co się dzieje w ogrodzie?” – zabawy badawcze na świeżym powietrzu. Obserwacja przyrody,
pielęgnowanie posadzonych roślin. Czerpanie radości ze wspólnych aktywności. Wdrażanie do
przestrzegania zasad zgodnej zabawy.
– „Obietnica” – słuchanie wiersza I. Salach połączone z rozmową na temat niebezpieczeństw
zagrażających środowisku ze strony człowieka.
– „Co to jest przyroda?” – zabawa dydaktyczna. Rozumienie pojęcia przyroda na podstawie wiersza D.
Gellner. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na dwie cechy
jednocześnie. Przeliczanie w znanym dzieciom zakresie.
– „Sadzimy kwiaty” – zabawa matematyczna. Dostrzeganie regularności i kończenie rozpoczętego
rytmu. Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1–5. Kształtowanie umiejętności syntezy i
analizy sylabowej.
– „Co to jest ekologia” – słuchanie wiersza D. Klimkiewicz i W. Drabika. Zapoznanie z określeniem
ekologia. Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi. Wdrażanie do spokojnego oczekiwania
na swoją kolej.

– „Ekoludek” – praca plastyczno – techniczna z surowców wtórnych, rozwijanie kreatywności w
pracach plastycznych z wykorzystaniem materiału naturalnego.
– „Wszystko zaczęło się od jajka” – świąteczne warsztaty plastyczne z dziećmi i rodzicami.
Wykonywanie ozdób wielkanocnych. Zachęcanie do korzystania podczas pracy również z
różnorodnych surowców wtórnych.
3. Niedługo Wielkanoc
– „Pisanki, pisanki” – nauka piosenki z układem ruchowym. Granie akompaniamentu na instrumentach
perkusyjnych. Zabawy rytmiczne.
– „Przed Wielkanocą” – zabawa dydaktyczna na podstawie wiersza D. Niemiec. Budowanie krótkich
zdań na temat ilustracji oraz wysłuchanego utworu. Ćwiczenie spostrzegawczości podczas układania
obrazka z części.
– „Kraszanki i pisanki” – zabawa dydaktyczna. Utrwalanie i rozróżnianie określeń: pisanka, kraszanka.
Nabywanie umiejętności klasyfikacji ze względu na kolor i wzór. Doskonalenie liczenia w znanym
dzieciom zakresie (przynajmniej do 5).
– „Baranek, kurczaki, pisanki” – rozwiązywanie zagadek J. Wasilewskiej. Wiązanie opisu słownego z
treścią obrazka. Rozwijanie mowy i myślenia.
– „Wielkanoc” – uważne słuchanie opowiadania T. Kruczka i udzielanie odpowiedzi na pytania
dotyczące jego treści. Utrwalanie tradycji związanych z Wielkanocą. Rozmowa kierowana pytaniami
na temat treści opowiadania.
– „Pisanki” – zajęcia plastyczno – techniczne. Naklejanka z różnych materiałów. Rozwijanie
pomysłowości dzieci. Doskonalenie sprawności manualnej.
4. Tajemnice książek
– „Moje ulubione książki” – wspólne oglądanie przyniesionych przez dzieci książek. Wdrażanie do
umiejętnego obchodzenia się z książkami i ich szanowania. Rozwijanie zainteresowania książkami i
umiejętności wypowiadania się na określony temat. Naprawianie zniszczonych książek.
– „Podajmy sobie ręce” – nauka piosenki z układem ruchowym. Szybkie reagowanie na sygnał
nauczyciela. Granie akompaniamentu do piosenki.
– „Raz na sośnie siadła pliszka” – wysłuchanie wiersza W. Ścisłowskiego. Rozmowa na temat treści
utworu. Rozwijanie zainteresowania przyrodą. Zdobywanie informacji na temat powstawania papieru.
– „Jak powstaje papier ekologiczny?” – eksperyment. Rozwijanie zainteresowania otaczającym
światem, dostrzeganie skutków czynności podejmowanych w prostych zabawach badawczych.
– „Kup mi, mamo, książeczkę” – zapoznanie z treścią wiersza T. Kubiaka oraz rozmowa na temat
utworu. Budzenie zainteresowania książkami.
– „Jesteśmy w księgarni” – zabawa matematyczna. Liczenie i ustalanie równoliczności poprzez
wymianę jeden do jednego. Utrwalanie pojęć: duży, mały. Doskonalenie przeliczania, uzupełnianie i
kontynuowanie rytmu.

– „Co to za bajka?” – zagadki słowne oraz pantomimiczne. Rozwijanie umiejętności logicznego
myślenia i uważnego słuchania. Rozwiązywanie zagadek przez dzieci. Próby samodzielnego układania
zagadek przez dzieci.
– „Moja książka” – praca plastyczno – techniczna. Wykonanie z pomocą nauczyciela prostej
książeczki obrazkowej. Doskonalenie sprawności manualnej rąk i palców. Wdrażanie dzieci do
sprzątania po skończonej pracy.
Nauka języka angielskiego:
Temat: Clothes.
Słownictwo i zwroty: clothes, shoes, jacket, scarf, hat, to put on, to go outside, to hurry up.
Piosenka: Put On Your Shoes
Powtórzenie słownictwa i zwrotów z tematu Parts of the body.