Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne /wrzesień/

Omawiane kręgi tematyczne:

Wróciliśmy do przedszkola – wspominamy wakacje

Nasze przedszkole

Jestem bezpieczny

Pomocna dłoń

Realizowane cele:

Wprowadzenie pojęć: koleżeńskość, bezpieczeństwo;

Zapoznanie dzieci z nową salą i zasadami obowiązującymi w przedszkolu;

Poznawanie sposobów pomocy koleżankom i kolegom; rozwijanie umiejętności nazywania emocji i mówienia o nich oraz pozytywnego reagowania na nowe sytuacje i osoby; budzenie postaw zainteresowania drugą osobą;

Poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie: stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach; spokojne oczekiwanie na swoją kolej;

Nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych, przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;

Nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu;

Poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;

Poznawanie i organizowanie kącików tematycznych; rozwijanie umiejętności opisywania i charakteryzowania kącików tematycznych poprzez wypowiedzi i klasyfikowanie przedmiotów; rozbudzanie zainteresowań i ciekawości poznawczej; przestrzeganie zasad zgodnej, bezpiecznej zabawy;

Poznanie sposobów spędzenia wakacji przez koleżanki i kolegów z grupy; rozpoznawanie oznaczeń i charakterystycznych miejsc na mapie Polski i Europy;

Poznanie zawodów w otoczeniu dziecka; poznanie imion pracowników przedszkola i pełnionych przez nich funkcji; uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola i szacunku do wykonywanej przez nich pracy;

Poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa: policjant, ratownik, lekarz, strażak;

Nazywanie narzędzi i przyborów codziennego użytku;

Rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie;

Kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;

Posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między;

Kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca;

Rozwijanie poczucia rytmu poprzez grę na instrumentach perkusyjnych i innych przedmiotach;

Rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;

Rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;

Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i prostych wyrazów (czytanie globalne);

Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych; odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich; dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza sylabowa, próby dokonywania syntezy i analizy fonemowej), różnicowanie głosek o, a; próby wyróżniania wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;

Zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim;

Rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;

Wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na ulicy; utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, podczas jazdy samochodem; poznanie wyglądu i znaczenia sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych;

Rozwijanie umiejętności dostrzegania niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z nieznajomym; kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z nieznajomymi; poznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi;

Utrwalanie numerów alarmowych (112, 999, 998, 997); kształtowanie umiejętności przeprowadzenia rozmowy w celu wezwania pomocy;

Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z różnych narzędzi, urządzeń oraz podczas wykonywania prostych doświadczeń;

Kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;

Dostrzeganie regularności; konstruowanie rytmów 2- 3 elementowych; układów figur geometrycznych; utrwalanie nazw figur geometrycznych;

Kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

Codzienne aktywności:

Zabawy dowolne w kącikach tematycznych według zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu nauczyciela.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnorodnej aktywności;

Stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji;

Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych: samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;

Wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;

Systematyczny pobyt na świeżym powietrzu;

Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym i w sali; ćwiczenia gimnastyczne.

Nauka języka angielskiego:

1.Temat: Happy songs

Piosenki: Follow me, The Hokey Pokey Shake, One little finger, Pinnochio

Słownictwo: around, clap your hands, finger, left arm, right arm, left leg, right leg, turn around, one foot in, two feet in, out, stand up, sit down, sing a song, be quite, one hand, two hands

2. Temat: We count

Piosenki: How many fingers? , Count and Move, Counting Bananas, One Potato Two Potatoes, 5 Little monkeys

Słownictwo: one, two, free, four, five, six, seven, eight, nine ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fivteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty

3. Temat: Forest Animals

Piosenki: Angielskie słówka w obrazkach, Bear, Walking In The Forest, Forest Dance, Forest Animals Video for Children, Forest Animals Video for Kids

Słownictwo: fox, wolf, Bear, Boar, Roe, hedgehog, squirell, deer, snail, owl, rabbit,

4. Temat: Weather

Piosenki: Season song, Weather song for kids, What’s The Weather Like Today, Kids vocabulary; Four Seasons

Słownictwo: Summer, Spring, Autumn, Winter, cloudy, Sun, Rain, Snow, Wind, it’s a windy, it’s a cloudy, it’s a snowy, it’s a sunny