TERMINARZ REALIZACJI PROJEKTÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 • „BEZPIECZNE DOMY – PRZYJAZNE MIASTA” – projekt realizowany przez cały rok szkolny 2020/2021
 • „ZDROWY STYL ŻYCIA” – projekt realizowany w styczniu 2021
 • „WODA” – projekt realizowany w lutym 2021
 • „CEBULKA” – projekt realizowany w marcu 2021
 • „TRASHART” – projekt realizowany w kwietniu 2021
 • „KSIĄŻKA MÓJ PRZYJACIEL” – projekt realizowany w maju 2021

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2020

 • CZERWIEC

Omawiane kręgi tematyczne

 • Czerwiec – czas zabawy
 • Tato – zbliża się lato
 • Bezpieczne wakacje

Realizowane cele

 • Utrwalanie pojęć: akceptacja, odpoczynek, bezpieczeństwo
 • Poznawanie życia, zabaw i baśni dzieci z różnych stron świata
 • Poznawanie różnych środowisk: łąka, las, rzeka, jezioro, morze, góry (charakterystyczne rośliny i zwierzęta)
 • Utrwalanie znajomości wybranych legend polskich (Smok Wawelski, Bazyliszek, Złota Kaczka, Syrenka Warszawska)
 • Przygotowanie drobnych upominków dla Tatusiów i przedstawienia z okazji Dnia Mamy i Taty
 • Obserwacja i omawianie zmian atmosferycznych związanych z nadchodzącym latem
 • Poznawanie wyglądu i nazw wybranych roślin w ogrodzie przedszkolnym, sadzenie, podlewanie
 • Obserwacja zwierząt w ogrodzie przedszkolnym, próby ich nazywania
 • Rozmowy na temat wakacyjnych planów dzieci, wyszukiwanie celu podróży na mapie Polski, Europy lub świata
 • Utrwalanie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów
 • Poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie: stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu, rozwijanie tolerancji
 • Utrwalanie praw i obowiązków dzieci, dostrzeganie i respektowanie praw innych osób
 • Nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych, przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności
 • Nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu
 • Rozwijanie sprawności motorycznej oraz szybkiego reagowania na sygnały wzrokowe i słuchowe
 • Układanie i rozgrywanie prostych gier planszowych i stolikowych (w tym kooperacyjnych), przestrzeganie zasad, wyrabianie odporności emocjonalnej (unikanie nadmiernej ekspresji emocji podczas wygrywania i przegrywania)
 • Utrwalanie nazw i kolejności występowania: pór dnia, pór roku, dni tygodnia
 • Znajomość aktualnej nazwy miesiąca oraz miesiąca następnego
 • Doskonalenie operowania pojęciami: wczoraj, dzisiaj, jutro, najpierw, potem, na początku, na końcu
 • Kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób
 • Posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała: prawa, lewa, w prawo, w lewo, nad, pod, przed, za, między
 • Rozwijanie umiejętności liczenia w szerokim zakresie, utrwalanie znajomości cyfr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, operowanie liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według jednej lub dwóch cech jednocześnie oraz porównywania i ustawiania według określonego kryterium (wzrostu, długości, szerokości, liczebności)
 • Kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca
 • Rozwijanie poczucia rytmu poprzez grę na instrumentach perkusyjnych i innych przedmiotach, układanie rytmicznych sekwencji
 • Poszerzanie słownictwa dziecka w zabawach słowotwórczych
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się rozwiniętymi zdaniami podczas wypowiedzi, opisywania obrazków, historyjek
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i prostych wyrazów (czytanie globalne)
 • Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych; odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza sylabowa, próby dokonywania syntezy i analizy fonemowej), różnicowanie głosek: o, a, m, l, t, i, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, f, ł, h, próby wyróżniania wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie
 • Zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim
 • Rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek
 • Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z różnych narzędzi, urządzeń oraz podczas wykonywania prostych doświadczeń
 • Kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych i konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów (w tym surowców wtórnych)
 • Dostrzeganie regularności, konstruowanie rytmów 2 – 3 elementowych, układów figur geometrycznych, utrwalanie nazw figur geometrycznych
 • Ważenie przy użyciu prostej wagi szalkowej, stosowanie określeń: cięższy, lżejszy, waży tyle samo
 • Kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

Codzienne aktywności

 • Zabawy dowolne w kącikach tematycznych według zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu nauczyciela, poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnorodnej aktywności
 • Stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych: samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem
 • Wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw
 • Systematyczny pobyt na świeżym powietrzu, dobieranie ubrania właściwego do warunków atmosferycznych, kształtowanie właściwych postaw dotyczących bezpieczeństwa
 • Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym i w sali, ćwiczenia gimnastyczne.