ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 • PAŹDZIERNIK

Omawiane kręgi tematyczne:

 • Idzie jesień przez ….. ogród i sad;
 • Jesień w świecie zwierząt;
 • Z czego to powstaje?;
 • Idzie jesień z …deszczem.

Realizowane cele:

 • Integrowanie grupy; poznawanie sposobów pomocy koleżankom i kolegom; rozwijanie umiejętności nazywania emocji i mówienia o nich oraz pozytywnego reagowania na nowe sytuacje i osoby; budzenie postaw zainteresowania drugą osobą; dostrzeganie podobieństw i różnic;
 • Poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie: stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach; spokojne oczekiwanie na swoją kolej;
 • Nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych, przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • Nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu;
 • Poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • Systematyczne organizowanie kącików tematycznych; rozwijanie umiejętności opisywania i charakteryzowania kącików poprzez wypowiedzi i klasyfikowanie przedmiotów; rozbudzanie zainteresowań i ciekawości poznawczej; przestrzeganie zasad zgodnej, bezpiecznej zabawy;
 • Rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą różnych zmysłów; docenianie ich walorów smakowych i zdrowotnych; poznawanie sposobów przechowywania owoców i warzyw oraz przygotowywania przetworów na zimę;
 • Poznawanie różnych sposobów przygotowywania się zwierząt i roślin do zbliżającej się zimy (odloty ptaków, robienie zapasów, zmiana futra, opadanie liści…); dostrzeganie i opisywanie zmian zachodzących w przyrodzie;
 • Zapoznanie ze środowiskami przyrodniczymi: ogrodem i sadem; poznawanie pochodzenia nazwy miesiąca października; rozumienie zakazu spożywania nieznanych roślin;
 • Poznawanie procesu obiegu wody w przyrodzie, zachęcanie do systematycznego oszczędzania wody;
 • Poznawanie podstawowych procesów powstawania sera, wełny, papieru, wyrobów ceramicznych;
 • Rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie;
 • Kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • Posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między;
 • Kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca;
 • Rozwijanie poczucia rytmu poprzez grę na instrumentach perkusyjnych i innych przedmiotach;
 • Rozwijanie umiejętności budowania poprawnych gramatycznie zdań; bogacenie słownictwa;
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter, cyfr i prostych wyrazów (czytanie globalne);
 • Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych; odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich; dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza sylabowa, próby dokonywania syntezy i analizy fonemowej), różnicowanie podobnie brzmiących głosek; próby wyróżniania wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • Dbanie o higienę narządów zmysłów (szczególnie słuchu i wzroku);
 • Zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim;
 • Rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • Wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na ulicy; utrwalanie postaw asertywnych w stosunku do nieznajomych;
 • Utrwalanie znajomości numerów alarmowych (112, 999, 998, 997);
 • Utrwalanie zasad bezpiecznego korzystania z różnych narzędzi, urządzeń oraz podczas wykonywania prostych doświadczeń;
 • Kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno – plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • Dostrzeganie regularności; konstruowanie rytmów 2 – 3 elementowych; układów figur geometrycznych; utrwalanie nazw figur geometrycznych; doskonalenie przeliczania w możliwie szerokim zakresie;
 • Kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

Codzienne aktywności:

 • Zabawy dowolne w kącikach tematycznych według zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu nauczyciela; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnorodnej aktywności;
 • Stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji;
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych: samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
 • Wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;
 • Systematyczny pobyt na świeżym powietrzu; zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym i w sali; ćwiczenia gimnastyczne.