PLAN PRACY DYD-WYCH DLA NA MIESIĄC MARZEC

W grupie II Zajączki

Tematy kompleksowe:
1.W marcu jak w garncu.
2. Porządki w ogrodzie.
3.Witaj wiosno !
4. Zwierzęta na wiejskim podwórku.
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne
 rozpoznawanie oznak wiosny
 doskonalenie umiejętności uważnej obserwacji
 wypowiadanie się na dany temat
 utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych
 poszerzanie słownika o nazwy narzędzi ogrodniczych
 zapoznanie z warzywami cebulowymi
 poznanie właściwości leczniczych warzyw cebulowych
 poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin
 zapoznanie z cyklem życia motyla
 poznanie budowy ciała i środowiska życia ślimaka;
 doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków
 rozwijanie mowy i myślenia, spostrzegawczości
 doskonalenie umiejętności formułowania i weryfikowania hipotez
 rozwijanie sprawności ruchowej
– doskonalenie umiejętności porównywania
 kształtowanie słuchu oraz pamięci muzycznej i ruchowej
 rozwijanie wyobraźni poprzez słuchanie tekstów literac
 doskonalenie słuchu fonemowego
Realizacja projektu edukacyjnego „ Złość”
Cele projektu:
 rozpoznawanie i nazywanie emocji
 kształtowanie odporności emocjonalnej
 nabywanie umiejętności wyrażania własnych emocji
 kształtowanie umiejętności odreagowania napięć
 kształtowanie właściwej postawy wobec innych
Hasła projektu:
Jesteśmy mistrzami w wyrzucaniu z głowy złości tak, by nikomu nie robić przykrości.
Bez złości więcej radości.
Fazy projektu:

Faza I – Budowanie wspólnych dośwadczeń, sprawdzanie wiedzy dzieci na temat złości , spisanie
siatki pojęciowej.
Faza II – część badawcza , weryfikacja odpowiedzi dzieci na poszczególne pytania z siatki projektu:
Złość, szukanie odpowiedzi na postawione pytania:
III. Faza podsumowująca projekt: „ Złość”:
-podsumowanie wiadomości dzieci zdobytych podczas projektu