Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

– kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań;

– doskonalenie umiejętności układania rytmów;

– porównywanie liczebności zbiorów;

– rozwijanie wrażliwości estetycznej;

– doskonalenie umiejętności klasyfikacji;

– doskonalenie koordynacji ruchowej;

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby zimowej;

– wprowadzenie  liczby 8;

– wprowadzenie litery U, u;

– rozwijanie sprawności grafomotorycznej;

– poszerzenie wiedzy na temat pomiaru czasu;

– doskonalenie umiejętności matematycznych, takich jak logiczne myślenie i spostrzeganie;

– dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących zimą w przyrodzie;

– poznanie stanów skupienia wody ;

– doskonalenie umiejętności porównywania oraz klasyfikacji;

– rozbudzanie ciekawości dzieci dzięki prostym doświadczeniom i eksperymentom;

– doskonalenie słuchu na zajęciach muzycznych;

– rozwijanie ekspresji twórczej w pracach plastycznych;

– dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i zwracanie uwagi na ich piękno;

– doskonalenie kompetencji językowych: opisywanie wyglądu babci i dziadka;

– doskonalenie inteligencji językowej poprzez rozwiazywanie zagadek słownych;

– zapoznanie z literą S, s

– rozbudzanie ekspresji artystycznej; doskonalenie sprawności fizycznej;

– zapoznanie z dyscyplinami sportowymi;

– rozwijanie umiejętności matematycznych: dekodowania, porównywania kształtów i symboli;

– prezentacja symbolu olimpiady zimowej;

– doskonalenie umiejętności budowania i zadawania pytań;

– wprowadzenie liczby 9.

Zadania do codziennej realizacji:

  • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy
  • zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie
  • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych
  • słuchanie tekstów czytanych przez Nauczyciela
  • zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych

Współpraca z rodzicami:

– informowanie rodziców o założeniach  wychowawczo- dydaktycznych planowanych w danym miesiącu;

– organizowanie wystaw prac dzieci;

– zachęcanie rodziców do uczestnictwa w życiu przedszkola;

– udział w uroczystościach przygotowanych na miesiąc styczeń ( Dzień Babci i Dziadka)

 

 

STYCZEŃ

JĘZYK ANGIELSKI

ZAJĄCZKI

 

Temat: ARCTIC ANIMALS

 

Słownictwo:

* whale, polar bear, walrus, penguin, seal, orca whale, arctic fox

* run, clap, waddle, jump, swim, walk

Zwroty: Can  the seal … clap/run? Where is … ?, Put on your shoes, Hurry up! Let’s go outside! How are you today? What’s missing? Let’s count!,What’s this? It’s a …,  How’s the weather today?

Piosenka: The penguin dance.

Powtórzenie: kolory, liczebniki, emocje, ubrania, pogoda