Grupa I Zajączki

Zadania wychowawczo-dydaktyczne

na marzec 2018
PROJEKT EDUKACYJNY WODA – realizacja : 05-30.03.2018
Cel ogólny
 Budowanie wiedzy o wodzie, jej właściwościach fizycznych i roli w życiu człowieka
Cele szczegółowe:
 Wzbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia związane z wodą
 Kształtowanie postawy prozdrowotnej i kształtowanie nawyku picia wody
 Poznanie sposobów oszczędzania wody w życiu codziennym
 Rozwijanie umiejętności przeprowadzania doświadczeń, prowadzenia obserwacji i
wyciągania wniosków
Bloki tematyczne realizowane podczas projektu
 Woda i jej właściwości, eksperymenty z wodą.
 Komu potrzebna jest woda ?
 Obieg wody w przyrodzie, sposoby oczyszczania wody.
Faza I projektu „Woda”, wstępna
Ustalenie, co dzieci wiedzą o wodzie, zarejstrowanie posiadanej wiedzy w formie siatki
graficznej, stworzenie listy pytań do projektu, stanowiącej podstawę aktywności
badawczych dzieci, wspólne zaplanowanie działań badawczych, wyjść poza teren
przedszkola, spotkania z zaproszonymi ekspertami- osobami, które znają badany temat
Faza II projektu „ Woda”- Laboratorium projektu
Prowadzenie zabaw badawczych, polisensorycznych, czytanie literatury o tematyce projektu,
spotkania z ekspertami, wyjścia poza teren przedszkola związane z realizacją projektu Woda,
zabawy matematyczne, muzyczne, plastyczne, ruchowe, relaksacyjne, pantomimiczne i
masażyki
Faza III zakończenie projektu „ Woda”
Quiz „ Woda” podsumowujący nabyte umiejętności i doświadczenia dzieci podczas
projektu, zaprezentowanie zdobytej wiedzy i umiejętności podczas spotkania otwartego z
Rodzicami, zaproszenie dzieci z innych grup i podzielenie się zdobytą wiedzę

 

JĘZYK ANGIELSKI

4-latki

marzec

TEMAT: Jack’s picnic

FUNKCJE I UMIEJĘTNOŚCI

 

PODSTAWOWY JĘZYK UŻYWANY PRZEZ DZIECI JĘZYK BIERNY TREŚCI MIĘDZY-

PRZEDMIOTOWE

śpiewanie i odgrywanie piosenki reagowanie na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę

rozpoznanie na obrazkach

rozpoznawanie postaci w historyjce słuchanie i odgrywanie historyjki rozpoznanie oraz zrozumienie konceptu hungry and thirsty

zapoznanie się ze słowami wyrażającymi ubrania

rozpoznawanie czterech kolorów rozpoznanie liczb 1-4

reagowanie na polecenia

uczestniczenie w grach i zabawach oraz ćwiczeniach TPR

rozwijanie orientacji przestrzennej, koordynacji i umiejętności ruchowych

sandwiches

biscuits

juice

apples

hungry

thirsty

Język utrwalany (powtarzany)

Hello/ Bye-bye

Jack

Katie

Fluffy

red

blue

yellow

green

good

numbers 1-4

Język receptywny

food

It’s a / our picnic

I like …

I’m full.

In the park …

Pick up the …

Where’s / Here’s the …

Let’s eat!

What’s your favourite colour? Eat …

Drink some …

He’s lost a feather

Stop!

What does Jack need? Polecenia i komentarze nauczyciela

Let’s sing / stop/ listen / put / find …

Very good!

Well done!

Sit down!

Stand up!

Be quiet!

Look!

Yes! / No!

Point to / Colour / Circle … Show me / Find the feather. Where’s …?

What’s …?

What colour is it / this?

How many …?

If you like …

They are the same / different. It’s story time!

Let’s tidy up!

 

Dzieci uczą się, jakie jedzenie i picie jest zdrowe.

 

TEMAT: Easter

FUNKCJE I UMIEJĘTNOŚCI

 

PODSTAWOWY JĘZYK UŻYWANY PRZEZ DZIECI JĘZYK BIERNY TREŚCI MIĘDZY-

PRZEDMIOTOWE

śpiewanie i odgrywanie piosenki zapoznanie się ze słowami związanymi z świętami Wielkiej Nocy

reagowanie na polecenia

uczestniczenie w grach i zabawach oraz ćwiczeniach TPR

rozwijanie orientacji przestrzennej, koordynacji i umiejętności ruchowych

flower

 egg

bunny

cake

Język utrwalany (powtarzany)

Hello/ Bye-bye

Jack

red

blue

yellow

green

Język receptywny

Look!

Hooray!

It’s Easter!

Sniff, yum, munch, hooray Polecenia oraz komentarze nauczyciela

Let’s sing / stop/ listen / put … Very good!

Sit down!

Stand up!

Be quiet!

Yes! / No!

Point to … Colour … Help me!

Look!

Where’s …?

What’s in …?

Dzieci poznają tradycje związane ze świętami Wielkiej Nocy