Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawna Fundacja Dzieci Niczyje).

Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczo – wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dzieci. Jest to pierwszy program w Polsce promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów organizacji bezpiecznej dla dzieci.

Główną ideą programu jest promowanie strategicznego podejścia do ochrony dzieci tak, aby placówki edukacyjne i opiekuńcze spełniały standardy ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem. Placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem przyznawany jest certyfikat „Chronimy Dzieci”.

Przedszkole nr 189 „Na Wierzbnie” w Warszawie otrzymało certyfikat „Chronimy dzieci” 20.04.2020 r.

Link do Certyfikatu.

Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza, m.in. że:

 • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
 • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
 • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
 • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii pracownik – dziecko
 • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
 • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
 • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Celem wdrażania standardów jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. Realizowane jest to przede wszystkim poprzez wprowadzenie wewnętrznego dokumentu Polityki Ochrony Dzieci w placówkach oraz podnoszenie kompetencji personelu i rodziców w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Program zakłada również przekazywanie dzieciom wiedzy na temat ich praw, a także unikania zagrożeń w świecie rzeczywistym i wirtualnym oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach.

Dokument Polityki Ochrony Dzieci zamieszczony jest na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy informacyjnej dla rodziców. Na tablicy tej znajdują się także informacje dotyczące m.in. instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach, wychowania bez przemocy, czy bezpieczeństwa dziecka w internecie.

Postanowienia i zasady zawarte w dokumencie Polityka Ochrony Dzieci obowiązują wszystkich pracowników przedszkola.

Link do Polityki Ochrony Dzieci.

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników przedszkola jest działanie na rzecz dobra dziecka i jego bezpieczeństwa. Niedopuszczalne jest stosowanie wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownik przedszkola, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych przedszkola oraz swoich kompetencji.

MIEJSCA, GDZIE MOŻNA ZWRÓCIĆ SIĘ O POMOC I PORADĘ:

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy

 1. Belgijska 4

02–511 Warszawa

tel/fax 22 845 12 12

tel.kom. 667 833 400

Oferowana pomoc:

 • konsultacje psychologiczne indywidualne oraz dla par,
 • terapia partnerska i rodzinna
 • terapia indywidualna krótko i długoterminowa dla osób doświadczających przemocy oraz stosujących przemoc
 • grupy wsparcia i grupy terapeutyczne dla kobiet
 • grupy terapeutyczne koedukacyjne
 • trening asertywności dla kobiet i mężczyzn
 • grupy korekcyjno – edukacyjne dla mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie

Inne oddziaływania:

 • konsultacje psychiatryczne (z konsultacji mogą korzystać osoby będące klientami naszej Poradni)
 • porady prawne (z konsultacji prawnych mogą korzystać osoby będące klientami naszej Poradni)

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży

http://optaporadnia.pl

 1. Wiśniowa 56 (budynek B na terenie ZSLiT im. Leopolda Staffa)

02–520 Warszawa

tel. 22 826 39 16 oraz 506 399 683

godziny pracy Poradni: poniedziałek – piątek 8 – 20, sobota 9 – 13

Poradnia „OPTA” oferuje nieodpłatną pomoc psychologiczną rodzinom, które przechodzą przez procesy rozwojowe związane z wychowywaniem dzieci, ich dorastaniem, a które borykają się z sytuacjami kryzysowymi i zaburzonym funkcjonowaniem systemu rodzinnego (np. nadużywanie alkoholu, rozwód rodziców, trudne zachowania dzieci i młodzieży). Działania mają charakter terapeutyczny, profilaktyczny i edukacyjny, prowadzone są w formie indywidualnej, grupowej i rodzinnej. Poza bezpośrednią pracą z rodziną pracownicy poradni prowadzą również konsultacje i superwizje dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą (nauczyciele, wychowawcy, terapeuci). 

Stowarzyszenie na  rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „NIEBIESKA LINIA”

 1. Żurawia 16/20, 00–515 Warszawa, tel. 22 499 37 33, fax 22 625 59 43

e-mail: info@niebieskalinia.org, 

Dni i godziny otwarcia: biuro czynne pon. – pt. 9:00 – 15:00

Konsultacje psychologiczne, prawne: 8:00 – 20:00

Program dla osób doświadczających przemocy w rodzinie:

 • konsultacje psychologiczne, prawne, grupa wspierająco – edukacyjna,
 • program korekcyjno – edukacyjny oraz terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • konsultacje psychologiczne, grupa korekcyjno – edukacyjna, warsztaty umiejętności społecznych,
 • Program terapii uzależnień i współuzależnienia w nurcie TSR
 • Centrum Pomocy Specjalistycznej /działalność odpłatna/.

Formy pomocy: konsultacje psychologiczne, porady prawne, warsztaty.

 

Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie  „NIEBIESKA LINIA”

Aleje Jerozolimskie 155, 02–326 Warszawa, biuro – tel. 22 666 10 36, fax 22 666 10 35

e-mail: biuro@niebieskalinia.info, www.niebieskalinia.info

Biuro czynne: pon. – pt. 7:45 – 15:45

poradnia e-mail:

niebieskalinia@niebieskalinia.info

 

Ośrodek dla ofiar przemocy w rodzinie „DOM”

 1. Walecznych 59, tel. 22 616 10 36

Pomoc osobom doświadczającym przemocy:

 • pomoc psychologiczna (dorośli i dzieci), psychiatryczna, prawna

 

Fundacja MEDERI – POMÓŻMY DZIECIOM

 1. Al. Dzieci Polskich 20, 04–736 Warszawa, tel. 22 815 76 03, fax 22 815 76 02

e-mail: mederi@czd.pl, www.czd.pl/~mederi

Dni i godziny otwarcia: pon. – pt. 8:00 – 15:00

Celem Fundacji jest wspieranie wszelkich form pomocy zmierzających do rozpoznawania, zapobiegania i przeciwdziałania skutkom przemocy wobec dziecka (zespołu dziecka krzywdzonego).

Działania skierowane do dzieci i ich rodzin/opiekunów prawnych:

 • konsultacje diagnostyczne i specjalistyczne: diagnozowanie oraz udzielanie pomocy specjalistycznej w ramach Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie,
 • konsultacje medyczne: pediatryczne, ginekologiczne,
 • konsultacje prawne: konsultacje prawne prowadzone są w ramach Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie,
 • Program profilaktyczny Wielki Słoń: celem programu jest edukacja, zapobieganie oraz rozpoznawanie i wczesna interwencja w zespole dziecka krzywdzonego (program odpłatny)
 • cykl warsztatów umiejętności wychowawczych. Trening umiejętności wychowawczych przeznaczony jest dla rodziców, którzy chcą poprawić swoje relacje z dziećmi.

Fundacja „Dajemy dzieciom siłę”

Centrum Pomocy Dzieciom Mazowiecka

 1. Mazowiecka 12/25, 00–048 Warszawa, tel. 22 826 88 62

e-mail: mazowiecka@fdn.pl, www.fdn.pl

Dni i godziny otwarcia: pon. – pt. 9:00 –18:00

Działania skierowane do dzieci doświadczających przemocy oraz do dzieci, u których podejrzewa się wykorzystywanie seksualne.

W Centrum podejmowane są interwencje kryzysowe w przypadkach przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego i przemocy; dzieciom i członkom ich rodzin oferowana jest pomoc psychologiczna i prawna (konsultacje, terapia, grupy wsparcia).

TELEFONY ZAUFANIA

116 111

Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży

Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć. Telefon jest czynny codziennie od godziny 12.00 do 20.00, wiadomość przez stronę www.116111.pl możesz przesłać całą dobę. Pomoc świadczona przez konsultantów jest całkowicie bezpłatna.

Pomoc dla dzieci i młodzieży.

800 12 12 12

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Tu również możesz zadzwonić, gdy nie wiesz z kim porozmawiać, a coś bardzo Cię martwi. Możesz tam także zgłaszać takie sytuacje, które według Ciebie są niesprawiedliwe i masz poczucie, że ktoś zachował się nie tak jak powinien – np. złamał prawo. Telefon jest bezpłatny i jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8:15 do 20:00 (połączenie bezpłatne). Jeśli zadzwonisz tam w godzinach nocnych i zostawisz informację o sobie i swój numer – konsultanci do Ciebie oddzwonią.

Pomoc dla dzieci i dorosłych. 

801 120 002

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Zadzwoń, jeśli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię, bije lub obraża.

Możesz tam opowiedzieć o swojej sytuacji i dowiedzieć się gdzie szukać pomocy w Twoim otoczeniu. Telefon działa od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 – 22.00, a w niedziele i święta od 8.00 do 16.00. Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia.

http://www.niebieskalinia.org/

Pomoc dla dzieci i dorosłych.

800 676 676

Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich

Na Infolinii Obywatelskiej można uzyskać podstawowe informacje o prawach człowieka i kompetencjach RPO oraz dowiedzieć się wszystkiego o prawie antydyskryminacyjnym. Doświadczeni prawnicy starają się udzielić niezbędnych informacji bądź pomóc skierować sprawę do właściwej instytucji.

Telefon jest czynny w poniedziałki w godz. 10.00 do 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00 do 16.00 (połączenie bezpłatne z telefonów stacjonarnych i komórkowych).

Pomoc dla dorosłych.