Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne realizowane w grupie III – Żabki w grudniu
 Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie, w trakcie spacerów i
wycieczek.
 Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach
indywidualnych w szatni.
 Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie
butów.
 Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
 Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z nadchodzącą zimą.
 Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
 Wdrażanie do opieki nad zwierzętami: dokarmianie ptaków w ogrodzie, zbiórka
żywności i koców dla schroniska Wzajemnie Pomocni w Błędowie koło Pomiechówka.
 Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci,
porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby
elementów.
 Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń,
sekwencji czasowych.
 Rozwijanie słownika dziecka o pojęcia dotyczące sposobów komunikowania się i przesyłania
wiadomości dawniej i dziś.
 Poznawanie zasad bezpiecznego korzystania z internetu.
 Utrwalanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 Wprowadzenie wzoru graficznego liter: k, K, u, U; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie
sylab i prostych wyrazów, kreślenie po śladzie (również zabawy z klockami LOGO).
 Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.
 Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne
wyrazów odnoszących się do tematu zabawy.
 Nauka piosenek, kolęd, układów tanecznych i instrumentacji muzycznej do
przygotowywanych przez dzieci Jasełek Rodzinnych (zapraszamy 13.12.17 na godzinę
17.00).
 Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych
dzieciom.
 Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie
improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.
 Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – rozwijanie myślenia
logicznego.
 Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo – słuchowo –
wzrokowych i graficznych.
 Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych oraz podczas
spacerów.
 Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas
codziennej aktywności dzieci.
 Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i
logicznym.

 Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom
tekstów literatury dziecięcej.
 Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach
zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami
Tematy realizowane w listopadzie:
 Świąteczne pocztówki
 Zwierzęta zimą
 Spotkanie przy wigilijnym stole
 Świąteczne zwyczaje

 

JĘZYK ANGIELSKI

6-latki

grudzień

TEMAT: Let’s clean up!

FUNKCJE I UMIEJĘTNOŚCI

 

PODSTAWOWY JĘZYK UŻYWANY PRZEZ DZIECI JĘZYK BIERNY TREŚCI MIĘDZY-

PRZEDMIOTOWE

identyfikowanie i reagowanie na nowe słownictwo

śpiewanie i odgrywanie piosenki

reagowanie na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę, rozpoznanie na obrazkach

słuchanie i odgrywanie historyjki

zrozumienie konceptu clean and dirty

rozpoznawanie kolorów

rozpoznanie oraz rozumienie liczb

rozróżnianie słownictwa związanego z zwierzętami, zachowaniem czystości oraz kształtami

rozpoznawanie kształtów

reagowanie na polecenia

uczestniczenie w grach i zabawach oraz ćwiczenia TPR

rozumienie konieczności mycia się i bycia czystym

rozwijanie orientacji przestrzennej, koordynacji i umiejętności ruchowych

 

 polar bear

penguin

seal

whale

fish

bird

clean / dirty

bedroom

playground

classroom

tidy / untidy

circle

triangle

star

square

rectangle

Język utrwalany

(powtarzany)

Hello/ Bye-bye

colours

numbers 1-10

happy / sad

It’s cold!

 Język receptywny

Come in

Let’s begin

Sail in the pirate ship.

What can you see?

A (seal) is looking at me.

I like …

What’s the matter?

today

Why?

The water’s dirty / clean! Let’s swim

We can / can’t (play).

Up in the air

Everywhere

Be a …

Polecenia i komentarze nauczyciela

Can the (animals) (play)?

Is the water dirty or clean?

Is the (polar bear) happy or sad?

Is the (classroom) tidy or untidy?

What shape is it?

Let’s tidy up

What animal can you see?

Is the boy / girl being clean in the classroom?

Don’t make a noise.

Dzieci uczą się, że trzeba się myć i być czystym.

 

 

TEMAT: Christmas

FUNKCJE I UMIEJĘTNOŚCI

 

PODSTAWOWY JĘZYK UŻYWANY PRZEZ DZIECI JĘZYK BIERNY TREŚCI MIĘDZY-

PRZEDMIOTOWE

śpiewanie i odgrywanie piosenki

zapoznanie się ze słowami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia

reagowanie na polecenia

uczestniczenie w grach i zabawach oraz ćwiczeniach TPR

rozwijanie orientacji przestrzennej, koordynacji i umiejętności ruchowych

rozpoznawanie kolorów

 

 Christmas tree

present

car

ball

teddy

scooter

Język utrwalany

(powtarzany)

Numbers 1-10

 

 Język receptywny

Merry Christmas!

Look under …

lots of presents

brrm / bounce / grr / whee

 

Dzieci poznają tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia.

 

 

Christmas Freeze Dance

The Dancing Christmas Tree Song

We Wish You A Merry Christmas | Super Simple Songs