Po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku badania COVID -19 u nauczyciela, pracownika, wychowanka  – Dyrektor: 

 • Przeprowadza wywiad w celu uzyskania informacji, czy i kiedy inni nauczyciele, uczniowie i pracownicy placówki mieli kontakt z zakażonym nauczycielem/pracownikiem/wychowankiem
 • Ustala listę osób przebywających w tym samym czasie z zakażonym (w podziale na osoby z bliskiego kontaktu – czyli osoby pozostające w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut oraz inne osoby) podczas zajęć, na placu zabaw
 • Zbiera dodatkowe informacje dotyczące tego jak długo trwał taki kontakt, w jakiej odległości, czy osoby przebywały w tym samym pomieszczeniu, czy stosowano ochronę nosa i ust
 • Kontaktuje się telefonicznie ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną i mailowo przesyła zebrane informacje oraz wniosek o czasowe zawieszenie zajęć zawierający opis sytuacji, uzasadnienie zawieszenia zajęć oraz proponowane rozwiązania
 • Zgłaszając wystąpienie w placówce zakażenia COVID – 19, szczegółowo opisuje sytuację placówki (kryteria epidemiologiczne oraz organizacyjne)
 • Na potwierdzenie ustaleń telefonicznych wysyła wiadomość mailową, na adres wskazany przez pracownika Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, podsumowującą otrzymane zalecenia
 • Informuje organ prowadzący o sytuacji w placówce, ustaleniach i planowanych działaniach
 • Informuje rodziców wszystkich uczniów o zgłoszeniu zakażenia nauczyciela/pracownika/wychowanka (bez wskazywania, kogo konkretnie to dotyczy), podjętych działaniach oraz jeżeli sytuacja tego wymaga, zaleca obserwację stanu zdrowia uczniów – w przypadku objęcia uczniów kwarantanną pracownicy Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej kontaktują się bezpośrednio z rodzicami uczniów
 • Informuje wszystkich nauczycieli i pracowników placówki o zgłoszeniu zakażenia nauczyciela, podjętych działaniach oraz zaleca obserwację stanu zdrowia; w przypadku objęcia nauczycieli/pracowników placówki kwarantanną pracownicy Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej kontaktują się bezpośrednio z zainteresowanymi
 • Zleca pracownikom obsługi przeprowadzenie gruntownego sprzątania i dezynfekcję sal/pomieszczeń, w których przebywał zakażony nauczyciel/pracownik/wychowanek
 • Po otrzymaniu zalecenia/pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącej zwieszenia zajęć – występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o zawieszenie zajęć dla klasy/oddziału/grupy/ placówki na czas oznaczony w opinii (opinia oraz zgoda organu prowadzącego może być wydana pisemnie, ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innych środków łączności
 • Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zawiesza zajęcia i zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • O zawieszeniu zajęć na określony czas i zmianę modelu nauczania ze stacjonarnego na model z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (hybrydowy/zdalny), informuje wszystkie zainteresowane osoby
 • Koordynuje proces kształcenia na odległość przez zespół nauczycieli
 • Po zakończeniu kwarantanny nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie, których zajęcia zostały zawieszone na podstawie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wracają do placówki i kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. 

  

Nowa procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu Nr 189 „Na Wierzbnie” w okresie pandemii COVID – 19

Na stronie Biura Edukacji: https://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/22369-zasady-bezpieczenstwa-w-szkolach-od-wrzesnia zostały zamieszczone procedury organizacji pracy przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r.

Proszę o uważne zapoznanie się z załącznikami.

Procedura zawieszenia zajęć w przypadku stwierdzenia zakażenia COVID – 19.